MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Tehlikeli/Tehlikesiz atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi hizmeti alınacaktır

MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01155124
Şehir : Mersin / Akdeniz
Yayınlandığı Gazeteler

MERSİN 21.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/146433
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Toplam 216.444 Kg Tehlikeli/Tehlikesiz Atıkların Toplanması, Paketlenmesi, Taşınması, Ara Depolanması, Geri Kazanım/Bertaraf Edilmesi Hizmeti Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Müdürlüğümüz ve Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesisleri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.04.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Camii Şerif Mah. İsmet İnönü Bulv. Anadolu Hayat Emeklilik Binası Kat:3 İl Sağlık Müdürlüğü - Toplantı Salonu Akdeniz/MERSİN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2 YILLIK TEHLİKELİ/TEHLİKESİZ ATIKLARIN TOPLANMASI, PAKETLENMESİ, TAŞINMASI, ARA DEPOLANMASI, GERİ KAZANIM/BERTARAF EDİLMESİ HİZMET ALIMI

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


2 Yıllık Tehlikeli/Tehlikesiz Atıkların Toplanması, Paketlenmesi, Taşınması, Ara Depolanması, Geri Kazanım/Bertaraf Edilmesi Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/146433

1-İdarenin

a) Adresi : CAMIISERIF MAHALLESI İSMET İNÖNÜ BULVARI NO:102 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK İŞ HANI KAT:3 AKDENİZ/MERSİN
b) Telefon ve faks numarası : 3242388083 - 3242321155
c) Elektronik Posta Adresi : mersin@mersinsaglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Toplam 216.444 Kg Tehlikeli/Tehlikesiz Atıkların Toplanması, Paketlenmesi, Taşınması, Ara Depolanması, Geri Kazanım/Bertaraf Edilmesi Hizmeti
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Müdürlüğümüz ve Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesisleri
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.07.2020, işin bitiş tarihi 30.06.2022


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Camii Şerif Mah. İsmet İnönü Bulv. Anadolu Hayat Emeklilik Binası Kat:3 İl Sağlık Müdürlüğü - Toplantı Salonu Akdeniz/MERSİN
b) Tarihi ve saati : 13.04.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından verilen Çevre İzin ve Lisans Belgesi,
Ara Depolama Lisansına sahip olanların geri kazanım/bertaraf tesisleri ile yapmış oldukları sözleşmeler,
Şartnamede yer alan tehlikeli atıkların her biri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış olan tesise kabul edilecek atık ve kodları gösterir belge,
Tehlikeli atık taşıyan her bir araç için Atık Taşıma Araç Lisansı,
Kendi aracı olmayanlar için T.C Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünce düzenlenmiş Yetki Belgesi bulunan bir firma ile imzalanmış sözleşme,
Tehlikeli atık taşıyan araçlar için T.C Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü Yetki Belgesi. Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi ve TSE Karayolları ile Tehlikeli Atık Taşıma Uygunluk Belgesi,
Araç şoförlerine ait Tehlikeli Madde Taşıma Sertifikası (ADR veya SRC5 Belgesi),İhale Komisyon Başkanlığına sunulmak zorundadır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Nitelik ve nicelik bakımından benzerlik gösteren, Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her çeşit Tehlikeli, Tehlikesiz atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi hizmeti. benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Camii Şerif Mah. İsmet İnönü Bulv. Anadolu Hayat Emeklilik Binası Kat:3 Oda:34 Merkezi Satın Alma Birimi Akdeniz/MERSİN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR