BALIKESİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlık hizmeti alınacaktır

BALIKESİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN01027248
Şehir : Balıkesir
Yayınlandığı Gazeteler

BALIKESİR EKSPRES 18.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/308605
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
BALIKESİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 24 SAĞLIK TESİSİ İÇİN 12 AYLIK TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ VE EK BİNASI, BALIKESİR DEVLET HASTANESİ VE EK BİNASI , BANDIRMA DEVLET HASTANESİ, EDREMİT DEVLET HASTANESİ VE EK BİNASI, AYVALIK DEVLET HASTANESİ, BİGADİÇ DEVLET HASTANESİ, BURHANİYE DEVLET HASTANESİ, DURSUNBEY DEVLET HASTANESİ, ERDEK DEVLET HASTANESİ, GÖNEN DEVLET HASTANESİ, HAVRAN DEVLET HASTANESİ, İVRİNDİ DEVLET HASTANESİ, MANYAS DEVLET HASTANESİ, SAVAŞTEPE DEVLET HASTANESİ, SINDIRGI DEVLET HASTANESİ, SUSURLUK DEVLET HASTANESİ, MARMARA ENTEGRE DEVLET HASTANESİ, KEPSUT ENTEGRE DEVLET HASTANESİ, BALYA ENTEGRE DEVLET HASTANESİ, GÖMEÇ ENTEGRE DEVLET HASTANESİ, BALIKESİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ, BANDIRMA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ, EDREMİT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ, BALIKESİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.08.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bahçelievler Mah. 100.Yıl Cad. 289. Sok. Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası Kat:2 10100 - BALIKESİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


12 Aylık Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlık Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/308605

1-İdarenin

a) Adresi : BAHÇELİEVLER MAH. 100. YIL CAD. 289. SOK. NO:3 10100 BALIKESİR MERKEZ/BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası : 2662430366 - 2662451922 (2662412225)
c) Elektronik Posta Adresi : balikesir.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : BALIKESİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 24 SAĞLIK TESİSİ İÇİN 12 AYLIK TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ VE EK BİNASI, BALIKESİR DEVLET HASTANESİ VE EK BİNASI , BANDIRMA DEVLET HASTANESİ, EDREMİT DEVLET HASTANESİ VE EK BİNASI, AYVALIK DEVLET HASTANESİ, BİGADİÇ DEVLET HASTANESİ, BURHANİYE DEVLET HASTANESİ, DURSUNBEY DEVLET HASTANESİ, ERDEK DEVLET HASTANESİ, GÖNEN DEVLET HASTANESİ, HAVRAN DEVLET HASTANESİ, İVRİNDİ DEVLET HASTANESİ, MANYAS DEVLET HASTANESİ, SAVAŞTEPE DEVLET HASTANESİ, SINDIRGI DEVLET HASTANESİ, SUSURLUK DEVLET HASTANESİ, MARMARA ENTEGRE DEVLET HASTANESİ, KEPSUT ENTEGRE DEVLET HASTANESİ, BALYA ENTEGRE DEVLET HASTANESİ, GÖMEÇ ENTEGRE DEVLET HASTANESİ, BALIKESİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ, BANDIRMA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ, EDREMİT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ, BALIKESİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(on iki) aydır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Bahçelievler Mah. 100.Yıl Cad. 289. Sok. Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası Kat:2 10100 - BALIKESİR
b) Tarihi ve saati : 05.08.2019 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
-İstekliler TMGDK bulunduğu UDHB bölge müdürlüğü yetki alanındaki tüm illerde geçerli Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti yetki belgesine sahip olmalı ve ihale dosyasında sunmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BALIKESİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ Bahçelievler Mah. 100.Yıl Cad. 289. Sok. Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası Kat:2 Satınalma Birimi 10100 - BALIKESİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR