KARAYOLLARI 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SİVAS)

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti alınacaktır

KARAYOLLARI 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SİVAS)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/56550
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü Merkez ve Bağlı 16 Adet İş yerine Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) Temini ile bu iş yerleri için 10 Ay süreli Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) Hizmeti Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan iş yerlerinde
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.02.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu / Kümbet Mahallesi Muhsin YAZICIOĞLU Bulvarı No:39 SİVAS
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı
TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-16.BÖLGE SİVAS DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜKARAYOLLARI 16 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE BAĞLI İŞYERLERİ İÇİN TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ (TMFB) VE TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI (TMGD) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/56550

1-İdarenin

a) Adresi

:

KÜMBET MAH. MUHSIN YAZICIOGLU BULVARI No:39 58020 SİVAS MERKEZ/SİVAS

b) Telefon ve faks numarası

:

3462585000 - 3462585087

c) Elektronik Posta Adresi

:

bol16@kgm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü Merkez ve Bağlı 16 Adet İş yerine Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) Temini ile bu iş yerleri için 10 Ay süreli Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD) Hizmeti Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan iş yerlerinde

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 10(on) aydır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu / Kümbet Mahallesi Muhsin YAZICIOĞLU Bulvarı No:39 SİVAS

b) Tarihi ve saati

:

17.02.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
TMGDK’nin, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge uyarınca, idarenin sorumlu olduğu illerin bağlı olduğu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürlükleri ( Bu bölgeler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivas Bölge Müdürlüğü ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Erzurum Bölge Müdürlüğü’dür.) yetki alanında hizmet sunabileceklerini gösteren Yetki Belgesi veya TMGDK kurulduğu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürlüğü yetki alanı dışında hizmet veriyorsa, Sivas ve Erzurum Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölgelerine bağlı illerde veya bu illerin birinde şube açtığına dair belgeyi ihale dosyasında sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler .

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Kamu veya özel sektör kuruluşlarına yapılan Tehlikeli Madde Danışmanlık Hizmeti işleri

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü -İhaleler Başmühendisliği/ Kümbet Mahallesi Muhsin YAZICIOĞLU Bulvarı No:39 SİVAS adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR