BOLU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti alınacaktır

BOLU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00931327
Şehir : Bolu / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

OLAY GÜNDEM 18.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
BOLU TAKİP 18.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/21785
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
11 (Onbir) Ay Süre ile TMGD (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı) Hizmeti Alımı. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.01.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bolu İl Sağlık Müdürlüğü (Borazanlar Mah. Hattat Emin Efendi Cad. No:58 Merkez/BOLU)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

(TMGD) (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/21785

1-İdarenin

a) Adresi : BORAZANLAR MAH HATTAT EMIN BARIN CAD 108 14100 BOLU MERKEZ/BOLU
b) Telefon ve faks numarası : 3742150340 - 3742180512
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma14@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 11 (Onbir) Ay Süre ile TMGD (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı) Hizmeti Alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : 1- Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi (Köroğlu Ünitesi-Kadın Doğum Ünitesi-Merkez Ünite), 2- Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Merkez Ünite- Fakülte Ünitesi), 3- Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Merkez Ünite) 4- Gerede Devlet Hastanesi 5- Mudurnu Devlet Hastanesi 6- Bolu Halk Sağlığı Laboratuvarı 7-Bolu İzzet Baysal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 8- Bolu İzzet Baysal Eğt. ve Araşt. Hastanesi.
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 11(on bir) aydır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Bolu İl Sağlık Müdürlüğü (Borazanlar Mah. Hattat Emin Efendi Cad. No:58 Merkez/BOLU)
b) Tarihi ve saati : 30.01.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan (UDHB) alınmış Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu (TMDGK) yetki belgesi teklif dosyalarında sunulacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
a) TMGDK, kurulduğu UDHB Bölge Müdürlüğü yetki alanı dışında hizmet veriyorsa, Bolu UDHB bölgesinde şube açtığına dair belgeyi ihale dosyasında sunmak zorundadır.
b) TMGDK, sağlık tesislerine görevlendireceği TMGD’ler için Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönergenin EK-4’deki formata uygun kimlik belgelerini ihale dosyasında sunmak zorundadır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bolu İl Sağlık Müdürlüğü 3. Kat Satın Alma Birimi (Borazanlar Mah. Hattat Emin Efendi Cad. No:58 Merkez/BOLU) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bolu İl Sağlık Müdürlüğü 3. Kat Satınalma Birimi (Borazanlar Mah. Hattat Emin Efendi Cad. No:58 Merkez/BOLU) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR