GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Tehlikeli atıkların toplanması ve geri kazanım bertaraf hizmeti alınacaktır

GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00867488
Şehir : Gaziantep
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 26.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/461650
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
13 Adet Bağlı Sağlık Tesislerimizin 10 Kalem Tehlikeli Atık Bertaraf İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Gaziantep Dr.Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi , Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi , Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi , Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi, Gaziantep İslahiye Devlet Hastanesi, Gaziantep Nurdağı Devlet Hastanesi, Gaziantep Oğuzeli Devlet Hastanesi, Gaziantep Araban Devlet Hastanesi, Gaziantep Şahinbey Ağız ve Dış Sağlığı Hastanesi, Gaziantep Şehitkamil Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Gaziantep Nizip Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Gaziantep Halk Sağlığı Laboratuvarı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.10.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kayaönü Mahallesi 42035 Nolu Cadde No:40 Şehitkamil / GAZİANTEP
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TEHLİKELİ ATIKLARIN TOPLANMASI,PAKETLENMESİ,NAKLİYESİ VE ARA DEPOLANMASI İLE GERİ KAZANIM BERTARAF HİZMETİ ALINACAKTIR

Birliğimize Bağlı Sağlık Tesisleri İçin 24 Aylık Tehlikeli Atıkların Toplanması,Paketlenmesi,Nakliyesi ve Ara Depolanması ile Geri Kazanım Bertaraf İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/461650

1-İdarenin

a) Adresi : Kayaönü Mah. 42035 Nolu Cad. No:40 27060 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
b) Telefon ve faks numarası : 3422209614 - 3422209622
c) Elektronik Posta Adresi : gaziantep.idarimali@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 13 Adet Bağlı Sağlık Tesislerimizin 10 Kalem Tehlikeli Atık Bertaraf İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Gaziantep Dr.Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi , Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi , Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi , Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi, Gaziantep İslahiye Devlet Hastanesi, Gaziantep Nurdağı Devlet Hastanesi, Gaziantep Oğuzeli Devlet Hastanesi, Gaziantep Araban Devlet Hastanesi, Gaziantep Şahinbey Ağız ve Dış Sağlığı Hastanesi, Gaziantep Şehitkamil Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Gaziantep Nizip Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Gaziantep Halk Sağlığı Laboratuvarı
c) Süresi : İşe başlama tarihi 02.01.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2020

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kayaönü Mahallesi 42035 Nolu Cadde No:40 Şehitkamil / GAZİANTEP
b) Tarihi ve saati : 22.10.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığından verilmiş olan Çevre İzin ve Lisans Belgesi
- Ara depolama lisansına sahip ise geri kazanım/bertaraf tesisleri ile yapmış olduğu sözleşme
- Tesise kabul edilecek atıklar ve kodlarına gösterir belge
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Tehlikeli Atıkların Toplanması ve Paketlenmesi veya Nakliyesi ve Ara Depolanması ile Geri Kazanım Bertaraf İşi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satınalma Birmi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR