SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Tehlikeli atıkların toplanması ve bertaraf hizmeti alınacaktır

SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00822832
Şehir : Samsun
Yayınlandığı Gazeteler

DOĞRU VE TARAFSIZ HABER 13.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/288614
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
9 Kalem toplam 299.500 kilogram Müdürlüğümüze bağlı 21 sağlık tesisinin 18 aylık tehlikeli atıklarının paletlenmesi, toplanması, nakliyesi, ara depolama - geri kazanım-bertaraf edilmesi hizmet alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.07.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi- Adalet Mah. 100 Yıl Blv. No: 232 A Blok 55060 İlkadım/SAMSUN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEHLİKELİ ATIKLARININ PALETLENMESİ, TOPLANMASI, NAKLİYESİ, ARA DEPOLAMA - GERİ KAZANIM- BERTARAF İŞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

TEHLİKELİ ATIKLARININ PALETLENMESİ, TOPLANMASI, NAKLİYESİ, ARA DEPOLAMA - GERİ KAZANIM- BERTARAF İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/288614

1-İdarenin

a) Adresi : Adalet Mah. 100 Yıl Blv. No: 232 A Blok 55060 MERKEZ İLKADIM/SAMSUN
b) Telefon ve faks numarası : 3623112500 - 3623112507
c) Elektronik Posta Adresi : samsun.imis@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 9 Kalem toplam 299.500 kilogram Müdürlüğümüze bağlı 21 sağlık tesisinin 18 aylık tehlikeli atıklarının paletlenmesi, toplanması, nakliyesi, ara depolama - geri kazanım-bertaraf edilmesi hizmet alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Samsun İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı 21 Sağlık Tesisi (Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi/Onkoloji Ünitesi, Gazi Devlet Hastanesi, SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası, SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Kamil Furtun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Ek Hizmet Binası, Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Samsun Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesi, Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Bafra İlçe Devlet Hastanesi, Bafra ADSM, Alaçam İlçe Devlet Hastanesi, 19 Mayıs İlçe Devlet Hastanesi, Salıpazarı İlçe Devlet Hastanesi, Ayvacık İlçe Devlet Hastanesi, Terme İlçe Devlet Hastanesi, Çarşamba İlçe Devlet Hastanesi, Asarcık İlçe Devlet Hastanesi, Kavak İlçe Devlet Hastanesi, Lâdik İlçe Devlet Hastanesi, Havza İlçe Devlet Hastanesi, Vezirköprü İlçe Devlet Hastanesi, Vezirköprü ADSM)
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 18(on sekiz) aydır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi- Adalet Mah. 100 Yıl Blv. No: 232 A Blok 55060 İlkadım/SAMSUN
b) Tarihi ve saati : 06.07.2018 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1)Yüklenici firmanın araçları için; Samsun İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerinden kaynaklanan her bir tehlikeli atık grubunu taşıyabilecek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından verilmiş, atık kodlarını belirten taşıma lisansına sahip olmalı ve teklifi ile birlikte teklif dosyasında sunmalıdır.
2) Yüklenici firmalar için; Çevre ve Şehircilik Bakanlığından tehlikeli atık taşıma lisans belgesi ve taşıma yapılacak her bir araç için alınmış tehlikeli atık taşıma lisans belgesi olmalı ve teklifi ile birlikte teklif dosyasında sunmalıdır.
3)Araçlar T.C. Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü Yetki Belgesine sahip olmalı ve teklifi ile birlikte teklif dosyasında sunmalıdır.
4)Araç şoförlerine ait Tehlikeli Madde Taşıma Sertifikası (ADR ve SRC5 Belgesi) bulunmalı ve teklifi ile birlikte teklif dosyasında sunmalıdır.
5)Yüklenici ayrıca; Yönetmenlik gereği zorunlu olan “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı” ve “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi’ni bulundurmak zorundadır ve teklifi ile birlikte teklif dosyasında sunmalıdır.
6)Yüklenici firma ara depolama lisansına sahip ise geri kazanım/bertaraf tesisleri ile yapmış olduğu sözleşmeleri teklifleri ile birlikte teklif dosyasında sunmalıdır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Kamu ve Özel Sektörde gerçekleştirilen her türlü Tehlikeli Atıklarının Toplanması, Taşınması Geri Kazanım/Bertaraf Edilmesi Ve /Veya Ara Depolanması İşi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi- Adalet Mah. 100 Yıl Blv. No: 232 A Blok 55060 Merkez adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi- Adalet Mah. 100 Yıl Blv. No: 232 A Blok 55060 İlkadım/SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR