TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, bertaraf edilmesi ve depolanması hizmeti alınacaktır

TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01075576
Şehir : Trabzon
Yayınlandığı Gazeteler

KUZEY EKSPRES 02.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
İhale Kayıt No
:
2019/547559
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Bağlı 22 Sağlık Tesisimiz için, 75.000 Kilogram Tehlikeli Atıklarının Toplanması, Taşınması Geri Kazanım/Bertaraf Edilmesi Ve /Veya Ara Depolanması İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.11.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEHLİKELİ ATIKLARININ TOPLANMASI, TAŞINMASI BERTARAF EDİLMESİ, DEPOLANMASI HİZMETİ ALINACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


Tehlikeli Atıklarının Toplanması, Taşınması Bertaraf Edilmesi, Ara Depolanması İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/547559

1-İdarenin

a) Adresi : Gülbaharhatun Mah İnönü Cad.Ahmet Can Bali Sok. No:15 61040 TRABZON MERKEZ/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası : 4624106113 - 4622341120
c) Elektronik Posta Adresi : trabzon.imis@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Bağlı 22 Sağlık Tesisimiz için, 75.000 Kilogram Tehlikeli Atıklarının Toplanması, Taşınması Geri Kazanım/Bertaraf Edilmesi Ve /Veya Ara Depolanması İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı sağlık tesisleri ( Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Numune kampüsü. Fatih Devlet Hastanesi. Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi. Trabzon Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi, Vakfıkebir Devlet Hastanesi, Tonya Devlet Hastanesi, Maçka Ömer Burhanoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi, Sürmene Devlet Hastanesi, Of Devlet Hastanesi, Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Arsin İlçe Devlet Hastanesi, Çaykara Dr.M. İlhan Durgun İlçe Hastanesi, Düzköy İlçe Devlet Hastanesi, Köprübaşı Vali Recep Yazıcıoğlu İlçe Devlet Hastanesi, Şalpazarı İlçe Devlet Hastanesi, Halk Sağlığı Laboratuvarı, Akçaabat İlçe Sağlık Müdürlüğü, Beşikdüzü Toplum Sağlığı Merkezi
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ
b) Tarihi ve saati : 25.11.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
TEHLİKELİ ATIKLARININ TOPLANMASI, TAŞINMASI BERTARAF EDİLMESİ, ARA DEPOLANMASI İŞİ İÇİN İSTEKLİ OLACAK FİRMALAR;
1)İl Sağlık Müdürlüğü'ne Bağlı Sağlık Tesislerinden kaynaklanan tüm tehlikeli atıklar kapsamında; Çevre ve Şehirçilik Bakanlığından verilmiş olan Geri Kazanım/Berteraf tesisi ve/veya Ara Depolama Tesisi lisansına sahip olmalıdır.
2)İstekli firma yalnız ara depolama lisansına sahip ise geri kazanım ve berteraf merkezleri ile yapmış olduğu sözleşmeleri belgelemeli ve bu belgeyi ihale dosyasına koymalıdır.
3)Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden tehlikeli atık taşıyan firmalar için lisans belgesi ve taşıma yapılacak her bir araç için alınmış tehlikeli atık taşıma lisans belgesi olmalıdır. Tehlikeli atık taşıma araçlarında Tehlikeli Atık Yönetmeliğinde yer alan Tehlikeli Atık işareti bulundurulması yüklenici firma sorumluluğundadır. Araçlar T.C. Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü Yetki Belgesine sahip olmalıdır. Araç şöförlerine ait Tehlikeli Madde Taşıma Sertifikası (ADR veya SRC5 Belgesi) bulunulmalı ve belgeleri ihale dosyasında sunulmalıdır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve Özel Sektörde gerçekleştirilen her türlü Tehlikeli Atıklarının Toplanması, Taşınması Geri Kazanım/Bertaraf Edilmesi Ve /Veya Ara Depolanması İşi benzer iş olarak kabul edilecektir


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR