ERZURUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Tehlikeli atıkların toplama, taşıma ve bertaraf edilmesi hizmeti alınacaktır

ERZURUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01184417
Şehir : Erzurum
Yayınlandığı Gazeteler

PUSULA 03.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/333690
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2. Kısım (1. Kısım Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı 2. Kısım Tehlikeli Atık Bertarafı )- Hizmet Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.07.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü İhale Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI VE TEHLİKELİ ATIKLARIN TOPLAMA,TAŞIMA VE BERTARAF EDİLMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


Erzurum İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Sağlık Tesislerine Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ve Tehlikeli Atıkların Toplama,Taşıma ve Bertaraf Edilmesi Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/333690

1-İdarenin
a) Adı : İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Üniveriste Mah. Prof. Dr. İhsan Doğramacı Bulvarı Çatyolu Cad. Yakutiye / ERZURUM YAKUTİYE/ERZURUM
c) Telefon ve faks numarası : 4422343925 - 4423434390
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : Erzurum İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Sağlık Tesislerine Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ve Tehlikeli Atıkların Toplama,Taşıma ve Bertaraf Edilmesi Hizmet Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 2. Kısım (1. Kısım Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı 2. Kısım Tehlikeli Atık Bertarafı )- Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Erzurum İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Sağlık Tesisleri
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 24(yirmi dört) aydır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 24.07.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü İhale Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1. Kısım için Tehlikeli Madde Güv.Danışmanlığı Yetki Belgesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetki alanındaki tüm illerde geçerli Tehlikeli Madde Güv.Danışmanlığı hizmeti yetki belgesi ihale dosyasında sunmalıdır.
1.Kısım için Kurulduğu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetki alanı dışında hizmet veriyorsa hizmet vereceği tesislerin bulunduğu bölge için ''şube yetki belgesi'' ihale dosyasında sunmalıdır.
1.Kısım için Sağlık Tesislerine görevlendiriceği Tehlikeli Madde Güv.Danışmanları için Tehlikeli Madde Güv. Danışmanları kuruluşları yetkilendirmesi hakkında yönergenin ek 4 formata uygun kimlik belgelerini ihale dosyasında sunmalıdır.
2. Kısım için:
a)Yüklenici firma İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı Sağlık Tesislerimizin faaliyetlerinden kaynaklanan tüm tehlikeli atıkları kapsamında; Çevre Bakanlığından verilmiş olan Ara Depolama Tesisi lisansı veya Geri Kazanım/Bertaraf tesisi lisansına sahip olmalıdır.
b) Yüklenici firma ara depolama lisansına sahip ise geri kazanım ve bertaraf merkezleri ile yapmış olduğu sözleşmeleri belgelemelidir.
c) Tehlikeli atık taşıyan firmalar için lisans belgesi ve taşıma yapılacak her bir araç için alınmış tehlikeli atık taşıma lisans belgesi sunmalıdır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve Özel Sektörde Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanlık Kapsamındaki her türlü iş.
Kamu ve Özel Sektörde Tehlikeli Atıkların Toplama,Taşıma ve Bertaraf Edilmesi Kapsamındaki her türlü iş.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR