SARAYÖNÜ KONUKLAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Taşıma ve istifleme hizmeti alınacaktır

SARAYÖNÜ KONUKLAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01019649
Şehir : Konya
Yayınlandığı Gazeteler

SARAYÖNÜ MANŞET 02.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2019 yılı çalışma döneminde 16.117 Da. alanda istihsal edilecek tahmini 1.750 ton Buğday ve Arpa sapı ekli Teknik şartname esasları dahilinde, Tırmıklanıp, Balyalaması , yüklenmesi , Konuklar Tarım İşletmesi Müdürlüğü Sığırcılık tesisi ve Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğünün göstereceği Koyunculuk ve Sığırcılık mevkilerine taşınması indirilerek istifleme yapılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.07.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Konuklar Tarım İşletmesi Müdürlüğü  ihale salonu
İhale Usulü
:
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği 40. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONUKLAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ


1.2019 yılı çalışma döneminde 16.117 Da. alanda istihsal edilecek tahmini 1.750 ton Buğday ve Arpa sapı ekli Teknik şartname esasları dahilinde, Tırmıklanıp, Balyalaması , yüklenmesi , Konuklar Tarım İşletmesi Müdürlüğü Sığırcılık tesisi ve Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğünün göstereceği Koyunculuk ve Sığırcılık mevkilerine taşınması indirilerek istifleme yapılacaktır.

2. İhale 16.07.2019 Salı günü saat 14.30 de, Konuklar Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihale salonunda yapılacaktır. Birinci ihaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde, ikinci ihale 23.07.2019 günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.
3. İstekliler teklif tutarının % 3 nden az olmamak üzere geçici teminat verecektir. .İhaleye ait geçici teminatlar (nakit olması halinde) İşletmemizin T.C. Ziraat Bankası Sarayönü Şubesi TR22 0001 0006 0005 9943 7852 42 no.lu hesabına yatırılacak, makbuzu ihale komisyonuna ibraz edilecektir. Geçici teminatın banka teminat mektubu olması halinde geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 75 gün olmalıdır.
4. İhaleye katılmak isteyen yüklenicilerde aşağıdaki şartlar aranır.
4.1 . İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge

4.2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
ç) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
d) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
f) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi
g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
5. İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde İşletmemizde ücretsiz olarak görülebilir.
6. İhale satış doküman bedeli 200,00.-TL’dir.
7. TİGEM 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, İhale TİGEM Alım Satım ve İhale yönetmeliği esaslarında yapılacaktır.İLAN OLUNUR.
ADRES:
Konuklar Tarım İşletmesi Müdürlüğü / Sarayönü / KONYA
TEL: 0.332 617 10 19 FAKS: 0.332 617 25 31

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR