ŞANLIURFA/BİRECİK ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Tarım ve ormancılık hizmeti alınacaktır

ŞANLIURFA/BİRECİK ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00910522
Şehir : Şanlıurfa / Birecik
Yayınlandığı Gazeteler

BİRECİKİN SESİ 07.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/632219
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kap dolumu ve tavalara yerleştirilmesi, kaba tohum ekimi, fidan sökümü,boş dolu seçilip yerleştirilmesi,Ç köklü fidan yükleme, kaplı fidanların araçlara yüklenmesi, tohum ilaçlama, Gölgeliklerin açılıp-kapanması, çelik hazırlanması ve dikimi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Birecik Orman Fidanlık Şefliği Fidan Üretim Sahası
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.12.2018 08:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Birecik Orman Fidanlık Müdürlüğü Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KAP DOLUMU VE TAVALARA YERLEŞTİRİLMESİ, KABA TOHUM EKİMİ, FİDAN SÖKÜMÜ,BOŞ DOLU SEÇİLİP YERLEŞTİRİLMESİ,Ç KÖKLÜ FİDAN YÜKLEME, KAPLI FİDANLARIN ARAÇLARA YÜKLENMESİ, TOHUM İLAÇLAMA, GÖLGELİKLERİN AÇILIP-KAPANMASI, ÇELİK HAZIRLANMASI VE DİKİMİ
ŞANLIURFA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Kap dolumu ve tavalara yerleştirilmesi, kaba tohum ekimi, fidan sökümü,boş dolu seçilip yerleştirilmesi,Ç köklü fidan yükleme, kaplı fidanların araçlara yüklenmesi, tohum ilaçlama, Gölgeliklerin açılıp-kapanması, çelik hazırlanması ve dikimi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2018/632219
1-İdarenin
a) Adı : ŞANLIURFA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
b) Adresi : Birecik Orman Fidanlık Müdürlüğü Meydan Mah.Ferit Aydın mirkelam Cad.No 44 Birecik 44 63400 Meydan mah. BİRECİK/ŞANLIURFA
c) Telefon ve faks numarası : 4146521084 - 4146524995
ç) Elektronik Posta Adresi : sanliurfaobm38@ogm.gov.tr
d) İhale dokümanının görülebileceği adres : Birecik Orman Fidanlık Müdürlüğü- EKAP
e) İhale dokümanının görülebileceği/görülüp e-imza kullanılarak indirilebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu işin/alımın

a) Adı : Kap dolumu ve tavalara yerleştirilmesi, kaba tohum ekimi, fidan sökümü,boş dolu seçilip yerleştirilmesi,Ç köklü fidan yükleme, kaplı fidanların araçlara yüklenmesi, tohum ilaçlama, Gölgeliklerin açılıp-kapanması, çelik hazırlanması ve dikimi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Kap dolumu ve tavalara yerleştirilmesi, kaba tohum ekimi, fidan sökümü,boş dolu seçilip yerleştirilmesi,Ç köklü fidan yükleme, kaplı fidanların araçlara yüklenmesi, tohum ilaçlama, Gölgeliklerin açılıp-kapanması, çelik hazırlanması ve dikimi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Birecik Orman Fidanlık Şefliği Fidan Üretim Sahası
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 120(yüz yirmi) gündür

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 28.12.2018 - 08:00
b) e-anahtar gönderme zaman aralığı : 28.12.2018 08:00 - 28.12.2018 11:00
c) e-tekliflerin açılacağı tarih ve saat : 28.12.2018 - 11:00
ç) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Birecik Orman Fidanlık Müdürlüğü Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için e-teklifleri kapsamında standart forma uygun teklif mektubu ve eklerini sunmaları ve geçici teminat ile ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerini karşılayan belgelerine ilişkin bilgileri teklif mektubu ekinde yer alan yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtmeleri gerekir:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Fidancılık Faaliyetleri ( Fidan dikimi, fidan bakımı(ot alma,budama,çapa), tohum ekimi, repikaj yapımı vb. işleri makine ve işçi gücü ile yapmış/yaptırmış olmak)

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi ve indirilmesi:
İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda beyan usulü ile hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. e-anahtarlar; ihale tarih ve saatinden sonra, e-tekliflerin açılacağı tarih ve saate kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, hizmet/mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir hizmet/mal kalemi miktarı ile bu hizmet/mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektupları Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan bankalardan alınacak ve mektuba banka tarafından verilen ayırt edici numara yeterlik bilgileri tablosunda belirtilecektir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
Bu ihalede aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmayacak ve ihale teklif fiyatı en düşük geçerli teklif sahibi istekli üzerinde bırakılarak sonuçlandırılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR