T.C. İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

Tamamlayıcı sağlık sigortası hizmeti alınacaktır

T.C. İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00963334
Şehir : İzmir / Konak
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARET 13.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/0001
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
12 Ay Süreli Akademik, İdari personel 230 kişi Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Hizmeti Alımı, ayrıntılı bilgiye web sitemizde yayınlanan Teknik ve İdari Şartname de bulabilirler.
İşin Yapılacağı Yer
:
Türkiye sınırları içerisinde İdarenin hizmetlerini sürdürdüğü tüm yerleşim yerleri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.03.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu 1251/2 Sok. No:8    İzmir Yerleşkesi Oda No: 107     KONAK / İZMİR
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HİZMETİ ALINACAKTIR
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
MALİ İŞLER BİRİMİ

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Hizmet Alımı 30597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 16. Maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası: 2019/0001

  1. İdarenin
a) Adresi İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU 1251/2 Sok. No:8 KONAK / İZMİR
b) Telefon 444 9 134
c) Elektronik Posta Adresi satinalma@kavram.edu.tr
ç) İhale Dökümanın görülebileceği internet adresi https://www.kavram.edu.tr/


İhalenin Konusu Mal/ Hizmet/ Yapım İşi’nin

a) Niteliği, türü ve miktarı :12 Ay Süreli Akademik, İdari personel 230 kişi Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Hizmeti Alımı, ayrıntılı bilgiye web sitemizde yayınlanan Teknik ve İdari Şartname de bulabilirler.

b) Yapılacağı Yer : Türkiye sınırları içerisinde İdarenin hizmetlerini sürdürdüğü tüm yerleşim yerleri
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 12 (oniki) aydır.
  1. İhalenin
  1. Yapılacağı yer : İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu 1251/2 Sok. No:8 İzmir Yerleşkesi Oda No: 107 KONAK / İZMİR
  1. Tarihi ve Saati : 21.03.2019 - 14:00

3. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:
3.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
3.1.1 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
3.1.2. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
3.1.3. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
3.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu ve teklif cetveli.
3.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
3.1.6. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

3.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelere idari şartnamede yer verilmiştir.
3.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
3.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
İsteklinin ilk ilan ve davet tarihinden geriye doğru son 3 yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımları ile ilgili yurtiçinde veya yurtdışında bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %15’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler sunulması gerekir. Sağlık veya hayat sigortası işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
3.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
3.4.1 Sağlık veya hayat sigortası işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250,00 TL (Türk Lirası) karşılığı İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU 1251/2 Sok. No:8 KONAK / İZMİR mali işler biriminden makbuz karşılığı nakit ödeme yapılarak temin edilecektir. İl dışındaki katılımcılar için TEB Bankası MONTRÖ Şube Kodu: 381 Hesap No: 67676633 IBAN: TR320003200000000067676633 No’lu Hesaba sadece banka gişelerinden firma ismi ve ödemeye ilişkin ihale konusu yazılarak ödeme yapılmalıdır. İhale dökümanlarının satın alınması zorunludur.
7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU 1251/2 Sok. No:8 KONAK / İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda 3 ay süreli geçici teminat vereceklerdir.
10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
11. Konsorsiyum, iş ortaklıkları ve adi şirket ortaklığı olarak ihaleye teklif verilemez.
12. İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri teklif verene aittir.
13. Diğer Hususlar: İhale Yönetmeliği’nin 22. Maddesine göre öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR