TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Talasemi kiti karşılığı cihaz satın alınacaktır

TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00995376
Şehir : Trabzon
Yayınlandığı Gazeteler

KUZEY EKSPRES 14.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/226974
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
10.000 Adet Talasemi Kiti Karşılığı Cihaz Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.05.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TALASEMİ KİTİ KARŞILIĞI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ


Talasemi Kiti Karşılığı Cihaz Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/226974
1-İdarenin
a) Adı : İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Gülbaharhatun Mah İnönü Cad.Ahmet Can Bali Sok. No:15 61040 TRABZON MERKEZ/TRABZON
c) Telefon ve faks numarası : 4624106113 - 4622341120
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Talasemi Kiti Karşılığı Cihaz Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 10.000 Adet Talasemi Kiti Karşılığı Cihaz Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Trabzon Halk Sağlığı Merkezi Laboratuvarı
ç) Süresi/teslim tarihi : İhale konusu ürünler işe başlama tarihinden (sözleşmenin imzalanmasından 20 iş günü içerisinde) sonra başlanıp, 31.07.2020 tarihine kadar Müdürlüğümüzün veya ilgili birimin talebi doğrultusunda peyder pey teslim edilecektir. Talep edilen ihale konusu tüm ürün/sarf malzemeler yüklenici firmaya telefon, faks veya e-posta yoluyla bildirilmesinden itibaren teknik şartnamede belirtilen şekilde ve talep edilen süre içerisinde eksiksiz olarak teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : 31.07.2019

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 29.05.2019 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,
d) Tıbbi cihaz üreticisi, OEM (Original Equipment Manafacturer – Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,
e) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
a-İstekliler teklif etmiş oldukları ihale konusu ürünler; "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği" göre Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası´na (TİTUBB) kayıtlı olmalı ve "Sağlık Bakanlığından Onaylıdır/Yeşil Renkte-Kabul" ibaresi bulunmalıdır.Komisyonca Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden (https://titubb.titck.gov.tr) yapılan sorgulama sonucunda "Sağlık Bakanlığından Onaylıdır/Yeşil Renk-Kabul" ibaresi olmayan ürün/ürünler ile TİTUBB Bilgi Formunun hatalı veya eksik doldurulduğunun tespiti halinde teklifi geçersiz kabul edilecektir.
Ancak teklif edilen ihale konusu ürünün Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olmaması durumunda; TİTUBB kayıt belgesi aranmayacak olup; bu husus için üreticinin veya ithalatçının Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olmadığına dair sınıfının gerektirdiği belgeler ve beyanı esas alınacaktır. İhale komisyonu bu hususla ilgili tereddüde düşmesi halinde; teklif edilen ürüne ait bilgileri ve uygunluğunu Bakanlığımızdan ayrıca teyit ettirebilecektir.
b) İsteklinin ihale konusu ürünleri teklif etmeye yetkisinin olup olmadığına ilişkin olarak; teklif etmiş olduğu ürünün imalatçısı olmaması durumunda, teklif edilen ürünün ana firma veya bayi firma olduğuna dair TİTUBB kaydı olmalıdır. İstekliler bu hususla ilgili İhale Dokümanı kapsamında verilen TİTUBB BİLGİ FORMU'nu bu formda belirtilen şekilde eksiksiz ve doğru olarak doldurup her sayfası yetkili kişi/kişilerce kaşeleyip imzalı bir şekilde teklif zarflarında sunmalar zorunludur. Komisyonca Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden (https://titubb.titck.gov.tr) yapılan sorgulama sonucunda teklif edilen ürünün ihale tarihi itibari ile ana firması veya bayi firması olmadığının anlaşılması durumunda teklifi geçersiz kabul edilecektir.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
İstekliler teklif etmiş oldukları ihale konusu cihaz/cihazlar için; cihazların marka-model bilgilerinin mevcut olduğu tıbbi ve teknik bilgileri içeren kataloglarını sunmaları zorunludur.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR