TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. KAZIM TAŞKENT ŞEKER FABRİKASI

Tahmil, tahliye ve malzeme taşınması hizmeti alınacaktır

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. KAZIM TAŞKENT ŞEKER FABRİKASI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01037944
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

İSTİKBAL 15.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/388388
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Fabrika 2019/2020 Kampanya Döneminde (Yaklaşık 130 gün süreli) Fabrika meydan Tesislerinde yapılacak olan tahmil, tahliye, malzeme Taşınması ve kampanya döneminde çıkabilecek ± % 20 toleranslı 55.000 ton pres filtre toprağının Çimsa Eskişehir Çimento Fabrikası sahasına nakliyesi hizmeti (İşin detayları teknik şartnamede belirtilmiştir.)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.08.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası Ofis    Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 16. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI


Kazım TAŞKENT - ESKİŞEHİR ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNDEN


2019/2020 KAMPANYA DÖNEMİ MEYDAN TAHMİL, TAHLİYE, MALZEME TAŞINMASI ve PRES FİLTRE TOPRAĞININ NAKLİYESİ İŞLERİ HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE
EDİLECEKTİR

İhale kayıt no
1-İdarenin

: 2019/388388

a) Adresi

: Sivrihisar cad. No:195 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası

: 0 222 230 27 39 - 0 222 230 27 38

2-İhale konusu hizmetin

:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı

:Fabrikamızın 2019/2020 Kampanya Döneminde
(Yaklaşık 130 gün süreli) Fabrikamız meydan
Tesislerinde yapılacak olan tahmil, tahliye, malzeme
Taşınması ve kampanya döneminde çıkabilecek ±
% 20 toleranslı 55.000 ton pres filtre toprağının Çimsa
Eskişehir Çimento Fabrikası sahasına nakliyesi hizmeti
(İşin detayları teknik şartnamede belirtilmiştir.)

b)Yapılacağı yer

:Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer

:Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası Ofis
Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

: 29.08.2019 Perşembe Günü, saat: 14.00


4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
b) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
d) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
e) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge.
f) İhale konusu işin yapılması için gerekli araçlara ilişkin taşıma yetki belgelerinin aslı veya noter tasdikli suretleri ile sürücü ve operatörlere ilişkin psikoteknik ve SRC belgelerinin aslı veya noter tasdikli suretleri

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler:
4.2.1. İş Deneyim Belgeleri:
Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,
Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin verilmesi zorunludur.
Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki fıkra kapsamında değerlendirilir.
Teklif edilen bedelin % 30 oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

4.2.2.İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler:
Aşağıda yazılı işlerin her biri ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.
a) İş Makinesi ve Kamyonlarla yapılan her türlü tahmil tahliye ve nakliye işleri
b) İş Makinesi kiralanması ile ilgili kiralama hizmetleri
c) Her türlü hafriyat çalışmaları ve nakliyesi ile ilgili işler
5.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6.İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
7. Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
8-İhale dokümanı Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın almaları zorunludur.
9-Teklifler, 29.08.2019 Perşembe günü Saat 14:00’a kadar Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
10- Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
11-İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

12-İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

13- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.

14-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

15- Bu İhale (Ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale kanunlarına tabi değildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR