MALATYA ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Tahmil tahliye işçilik hizmeti alınacaktır

MALATYA ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01199601
Şehir : Malatya
Yayınlandığı Gazeteler

MALATYA NET HABER 29.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/386188
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.08.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 16. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.

MALATYA ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ


Malatya Şeker Fabrikası Sahasında Bulunan Şeker Ambarlarında Tahmil Tahliye işine ait İşçilik Hizmetin yürütülmesi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası

: 2020/386188

1- İdarenin

a) adı
b) adresi

: Malatya Şeker fabrikası Özalper Mah. Karakavak Mevkii
Ankara Asfaltı Üzeri
YEŞİLYURT/MALATYA

c) telefon ve faks numarası

: 0422 212 10 44 0422 212 10 52

ç) elektronik posta adresi

: malatyaseker@turkseker.gov.tr

d) İhale dokümanının görülebileceği
İnternet adresi (varsa)


:

2- İhale konusu hizmetin

a) niteliği, türü ve miktarı

: Malatya Şeker Fabrikası Sahasında Bulunan Şeker
Ambarlarında Kampanya Döneminde ± % 20 Toleranslı
4 Ay süreli Günlük 45 Kişi ile Kampanya Haricinde ise ±
% 20 Toleranslı 8 Ay Süreli Günlük 6 Kişi ile Tahmil
Tahliye işine ait işçilik hizmetinin yürütülmesi,

b) yapılacağı yer

: Malatya Şeker Fabrikası Şeker Ambarları

c) işin süresi

: ± % 20 Toleranslı 12 Ay

3- İhalenin

a) yapılacağı yer

: Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu

b) tarihi ve saati

: 12/08/2020 Çarşamba Günü Saat : 14.00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1- a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3- Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat
4.1.5- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.6- Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

5. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
5.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge,
5.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Kamu veya özel sektörde her türlü tahmil tahliye işleri, istifleme, yükleme ve ambalajlama işine nicelik ve nitelik bakımından benzerlik gösteren işler ile işçi çalıştırma ile ilgili hizmet işleri benzer iş sayılacaktır.
6- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
7- İhale dokümanı Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri Yeşilyurt/Malatya adresinde görülebilir ve 236,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler 12/08/2020 Çarşamba Günü Saat 14.00’e kadar Malatya Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri Yeşilyurt/Malatya adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir
9- İstekliler tekliflerini, Götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için fiyat teklifi verilecektir.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
12- Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümlere hariç 4734 Sayılı Kamu ihale kanunu ve 4735 Sayılı Kamu ihale sözleşmeleri kanununa tabi değildir. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR