TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ DERİNCE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Tahmil tahliye hizmeti alınacaktır

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ DERİNCE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00911515
Şehir : Kocaeli / Derince
Yayınlandığı Gazeteler

DERİNCE EKSPRES 07.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2019 yılı Yükleme-Boşaltma işlerinin yaptırılması
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.12.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TMO Derince Şube Müdürlüğü Deniz Mah. Mektep Sok. No:5- DERİNCE
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ DERİNCE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE TAHMİL TAHLİYE İŞLERİNİN YAPTIRILMASINI TEMİNEN AÇIK EKSİLTME İHALESİ YAPILACAKTIR.

Şube Müdürlüğümüz, Adapazarı Ajans Amirliği ve bağlı işyerlerimizin 2019 yılı Yükleme-Boşaltma işlerinin yaptırılmasını teminen aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Şube Müdürlüğümüz binasında açık eksiltme ihalesi yapılacaktır. Ancak teminat artırımına gidilmesi durumunda aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde teminat artırımına dair teklifler kapalı zarfla kabul edilecektir.

İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER

a) İhale usulü: Açık Eksiltme.

b) İhalenin yapılacağı adres: TMO Derince Şube Müdürlüğü Deniz Mah. Mektep Sok. No:5- DERİNCE

c)Telefon numarası: 0262 2299956- Faks numarası: 0262 2394268

İHALEYE GİRME KOŞULLARI

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkarlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge;

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde ilgili Ticaret Sicil Gazetelerinin tamamı veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair taahhütname (ancak, ihale üzerinde kaldığı takdirde, ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge; sözleşme imzalanmadan önce verilecektir.)

e) Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair taahhütname, (ancak, ihale üzerinde kaldığı takdirde, ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge; sözleşme imzalanmadan önce verilecektir.)

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat.

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ve ihale ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmaya yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli vekâletnamesi ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
İhaleye girecek istekliler mutlaka sözleşme ve şartname tasarısı alacaklar ve her sayfasını imzaladıktan sonra yukarıda yazılı belgeler ile birlikte ihale saatinde komisyona vereceklerdir.
İstekliler yukarıdaki belgelerin aslı veya Noterden tasdikli suretini ibraz etmek zorundadır.
Bu işe ait Şartname ve Sözleşme Tasarısı 50,00 TL (KDV dahil) karşılığında Şubemizden temin edilir.
Ofis 2886 sayılı yasaya tabi olmadığından ve 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi gereğince Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi olmadığından, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.

BANKA ADI: BANKA HESAP NO:
Halk Bankası Derince Şubesi TR40 0001 2001 4350 0013 0000 01

İHALE EDİLECEK
İŞYERİ ADI
İHALE TARİH/SAAT GEÇİCİ TEMİNAT OLMASI HALİNDE
TEMİNAT ARTIRIMI
DERİNCE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ,
ADAPAZARI AJANS AMİRLİĞİ
VE BAĞLI İŞYERLERİ
26.12.2018/ 10:00 20.000,00 TL 26.12.2018/ 11:00


NOT: İhaleye katılımcı olmaması, verilen tekliflerin uygun olmayışı veya tekliflerin yüksek çıkması halinde ihale aynı şartlarla, aynı yer ve saatlerde 28.12.2018 tarihinde yeniden yapılacaktır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR