DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ

Sürücüsüz binek araç kiralama hizmeti alınacaktır

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
9 (Dokuz) Adet Sürücüsüz Binek Araç Kiralama Hizmeti Alımı İşi”  Doğu Marmara Kalkınma Ajansı hizmetlerinin daha verimli ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansının konumuna yakışır şekilde yürütülebilmesi için Genel Sekreterlik emrinde çalıştırılmak üzere 9 (Dokuz) adet sürücüsüz hizmet aracı kiralama işidir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.10.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yenişehir Mh. Demokrasi Bulvarı No:72/A İzmit KOCAELİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
“SÜRÜCÜSÜZ BİNEK ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALIMI İŞİ”
İHALE İLANI


Doğu Marmara Kalkınma Ajansı “Sürücüsüz Binek Araç Kiralama Hizmeti Alımı İşi” açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1- İdarenin
a) Adresi: Yenişehir Mh. Demokrasi Bulvarı No:72/A İzmit KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası: 0 262 332 01 44 (Tel) 0 262 332 01 45 (Faks)
c) Elektronik posta adresi: info@marka.org.tr
d) İnternet Adresi: www.marka.org.tr
2-İhale Konusu işin
a) Niteliği, türü miktarı: “9 (Dokuz) Adet Sürücüsüz Binek Araç Kiralama Hizmeti Alımı İşi” Doğu Marmara Kalkınma Ajansı hizmetlerinin daha verimli ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansının konumuna yakışır şekilde yürütülebilmesi için Genel Sekreterlik emrinde çalıştırılmak üzere 9 (Dokuz) adet sürücüsüz hizmet aracı kiralama işidir.
b) Hizmetin Yapılacağı yer: Türkiye Geneli
c) İşe başlama tarihi: 01.01.2019 tarihinde işe başlanacaktır.
d) İşin süresi: 01.01.2019 tarihinde başlamak 31.12.2021 tarihinde sona ermek üzere, ihale dokümanında nitelikleri belirtilen 9 (dokuz) araçla hizmet sunulacaktır. (36 Ay -1096 Gün-)
3-İhalenin
a) Usulü: Herkese Açık İhale Usulü 5449 – 10. Madde
b) Yapılacağı yer: Yenişehir Mh. Demokrasi Bulvarı No:72/A İzmit KOCAELİ
c) Tarihi ve saati: 01.10.2018 saat: 10:30
4.- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası Belgesi ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası Belgesi.
4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.1.2-Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen birim fiyat teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli.
4.1.4 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.5 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen % 70 oranında iş deneyim belgesi
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılacaktır.
7. İhale dokümanlarının görülmesi ve satın alınması:
İhale dokümanı, idarenin idaresinde görülebilir ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın Türkiye Halk Bankası İzmit Ticari Şubesi’ndeki TR91 0001 2001 3960 0007 0000 22 IBAN numaralı banka hesabına 100.00 TL yatırmak suretiyle Yenişehir Mh. Demokrasi Bulvarı No:72/A İzmit Kocaeli adresinden satın alınabilir.
7.1 İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yenişehir Mh. Demokrasi Bulvarı No:72/A İzmit Kocaeli adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanacak gecikmelerden ajans sorumlu değildir.
9. İstekliler tekliflerini, birim fiyat bedeli üzerinden verecek olup, ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle Birim Fiyat Hizmet Sözleşmesi imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günü olmalıdır.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı devlet ihale kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğinde kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.
13. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, 5449 sayılı Kanuna göre damga vergisinden muaftır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR