TOKAT SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Sürücülü araç kiralama hizmeti alınacaktır

TOKAT SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00945553
Şehir : Tokat / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

TOKAT HABER 13.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/60445
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 adet Sürücülü 2018 model ve üzeri C segmenti sedan araç kiralama hizmeti Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Küçükbeybağı Mahallesi GOP Bulvarı No:318 Merkez/TOKAT
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.03.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tokat SGK İl Müdürlüğü 3. Kat Toplantı Salonu Küçükbeybağı Mahallesi GOP Bulvarı No:318 Merkez/TOKAT
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TOKAT SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ 1 ADET SÜRÜCÜLÜ ARAÇ KİRALAMA
SGK TOKAT İL MÜDÜRLÜĞÜ


Tokat SGK İl Müdürlüğü 1 adet Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/60445

1-İdarenin

a) Adresi

:

KÜÇÜK BEYBAĞI MAHALLESİ SIVAS CADDESI NO: 318 60100 - TOKAT MERKEZ/TOKAT

b) Telefon ve faks numarası

:

3562142211 - 3562147894

c) Elektronik Posta Adresi

:

tokatsgim@sgk.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 adet Sürücülü 2018 model ve üzeri C segmenti sedan araç kiralama hizmeti
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Küçükbeybağı Mahallesi GOP Bulvarı No:318 Merkez/TOKAT

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.04.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Tokat SGK İl Müdürlüğü 3. Kat Toplantı Salonu Küçükbeybağı Mahallesi GOP Bulvarı No:318 Merkez/TOKAT

b) Tarihi ve saati

:

01.03.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Araç ve Sürücünün 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen şartlara haiz ve durumuna uygun yetki belgesinin olması zorunludur.(A1 Yetki Belgesi)
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Tokat Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Destek Hizmetleri-1 Servisi (Küçükbeybağı Mahallesi GOP Bulvarı No:318 2. Kat Merkez/TOKAT) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tokat Sosyaş Güvenlik İl Müdürlüğü Destek Hizmetleri-1 Servisi-Küçükbeybağı Mahallesi GOP Bulvarı No:318 2. Kat adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR