ESKİŞEHİR AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Sürücülü araç kiralama hizmeti alınacaktır

ESKİŞEHİR AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00925811
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

ESKİŞEHİR YENİGÜN 09.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/668618
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
10 kısım için toplam 9 adet 4+1 , 1 adet 14+1 minibüs, 4 adet 16+1 minibüs ,2 adet 16+1 liftli minibüs Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ TEPEBAŞI SOSYAL HİZMET MERKEZİ SAFİYE GÖNÜL BAYAR HUZUREVİ HALİS TOPRAK HUZUREVİ YAŞ. BAK.REH. MERK. YETİŞKİN ZİHİNSEL ÖZÜRLÜ KADIN B.R.M.MÜD. ODUNPAZARI SOSYAL HİZMET MERKEZİ 80. YIL HALİS TOPRAK ÇOCUK EVLERİ SİTESİ 0-6 YAŞ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.01.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ İŞLER BİRİMİ SEHER YILDIZI SOKAK SOSYAL HİZMETLER KAMPÜSÜ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


sürücülü araç kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/668618

1-İdarenin

a) Adresi : Deliklitaş Mah. Hamamyolu Cad. No:59/B 26060 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 2222174605 - 2222174607
c) Elektronik Posta Adresi : eskisehir@aile.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 10 kısım için toplam 9 adet 4+1 , 1 adet 14+1 minibüs, 4 adet 16+1 minibüs ,2 adet 16+1 liftli minibüs
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ TEPEBAŞI SOSYAL HİZMET MERKEZİ SAFİYE GÖNÜL BAYAR HUZUREVİ HALİS TOPRAK HUZUREVİ YAŞ. BAK.REH. MERK. YETİŞKİN ZİHİNSEL ÖZÜRLÜ KADIN B.R.M.MÜD. ODUNPAZARI SOSYAL HİZMET MERKEZİ 80. YIL HALİS TOPRAK ÇOCUK EVLERİ SİTESİ 0-6 YAŞ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.03.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ İŞLER BİRİMİ SEHER YILDIZI SOKAK SOSYAL HİZMETLER KAMPÜSÜ
b) Tarihi ve saati : 30.01.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamuda veya özel sektörde yapılan sürücülü araç kiralama işleri veya servis taşımacılığı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı ŞARTNAME BEDELİ ESKİŞEHİR DEFTERDARLIK MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜNÜNE YATIRILARAK AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ İŞLER BİRİMİ SEHER YILDIZI SOKAK SOSYAL HİZMETLER KAMPÜSÜ ADRESİNDEN SATIN ALINABİLİRİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ İŞLER BİRİMİ SEHER YILDIZI SOKAK SOSYAL HİZMETLER KAMPÜSÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale, aşağıdaki idarelerin ortak ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yapılmaktadır.
Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Evleri Sitesi-80.Yıl Halis Toprak Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Huzurevi Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi-Halis Toprak Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi-Eskişehir Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Evleri Sitesi-Eskişehir Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Yetişkin Zihinsel Engelliler Bakım Ve Rehab. Merkezi Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Çocuk Evleri Sitesi-0-6 Yaş Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Sosyal Hizmet Merkezi-Odunpazarı Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Sosyal Hizmet Merkezi-Eskişehir Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları
Huzurevi Müdürlüğü-Safiye Gönül Bayar Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR