DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ

Su arıtma cihazı bakımı ve muhtelif hizmetler alınacaktır

DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01093636
Şehir : Denizli
Yayınlandığı Gazeteler

DENİZLİ 02.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/613311
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
21 KISIM (SU ARITMA,ÇEVRE DAN.,CER. ALET.,,MED.GAZ SİST.,TRAFO,İLAÇLAMA,OTOKLAV,MONİTÖR-YAZICI,MEKANİK OTOM.,ALARM,SU YUM.,TEH. ATIK,FOTOKOPİ,YANGINVEGAZALGI., TEH.MAD.GÜV.DAN., KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI BAKIMI) MUHTELİF HİZMET ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

21 KISIM MUHTELİF HİZMET ALIMI İHALESİ
DEVLET HASTANESİ -SERVERGAZİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


21 KISIM MUHTELİF HİZMET ALIMI İHALESİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/613311

1-İdarenin

a) Adresi : BEREKETLER MAHALLESI BEREKET CADDESİ NO:1 20100 MERKEZEFENDİ/DENİZLİ
b) Telefon ve faks numarası : 2583613232 - 2583613104
c) Elektronik Posta Adresi : servergazidh@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı :

21 KISIM (SU ARITMA,ÇEVRE DAN.,CER.ALET.,,MED.GAZ SİST.,TRAFO,İLAÇLAMA,OTOKLAV,MONİTÖR-YAZICI,MEKANİK TOM.,ALARM,SU YUM.,TEH.ATIK,FOTOKOPİ,YANGIN VE GAZ ALGI.,TEH. MAD. GÜV. DAN., ESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI BAKIMI) MUHTELİF HİZMET ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(on iki) aydır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ
b) Tarihi ve saati : 17.12.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1-Tehlikeli Atık Hizmeti İle İlgili İstekli firma, aşağıda sıralanan lisanslara sahip olmalı ve teklif dosyasında; aslını veya noter onaylı suretini veya aslı idarece görülmüştür onaylı suretini sunmalıdır:
a. İstekli firma, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından verilmiş olan Çevre İzin ve Lisans Belgesine (Tehlikeli Atık Geri Kazanım/Tehlikeli Atık Ara Depolama/Tehlikeli Atık Düzenli Depolama/Atık Yakma ve Beraber Yakma/Tehlikeli Atık Bertarafı) sahip olmalıdır ve ihale dosyasında ibraz etmekle yükümlüdür.
b. İstekli ihalede yer alan tehlikeli atıkların her biri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından almış olduğu “Tesise Kabul Edilecek Atıklar ve Kodlarını” gösteren belgeyi ihale dosyasında sunacaktır.
c. Teknik Şartnamede Belirtilen Her Bir Atık İçin Çevre Ve Şehircilik Bakanlığından Almış Olduğu Uygun Geri Kazanım Bertaraf Ve Geçici Depolama Çevre İzin Ve Lisans Belgeleri, Tehlikeli Atık Taşıma Araçlarına Ait Lisans Belgelerine Sahip Olmalı Ve Bu Belgeleri Teklif Dosyasında Sunmalıdır.
2-ÇEVRE DANIŞMANLIK İÇİN; ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINDAN ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ VE ÇEVRE GÖREVLİSİ BELGESİ OLMALI VE BU BELGELERİ TEKLİF DOSYASINDA SUNMALI
3-VEKTÖR KONTROL (İLAÇLAMA ) İÇİN BİYOSİDAL ÜRÜN UYGULAMA İZİN BELGESİ, MESUL MÜDÜR BELGESİ VE UYGULAYICI YETKİ BELGESİ OLMALI VE BU BELGELERİ TEKLİF DOSYASINDA SUNMALI


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
TEKLİF VERİLEN KISMIN (MOBİL HEMODİYALİZ SU ARITMA CİHAZI BAKIMI,ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETİ,CERRAHİ ALETLERİN BAKIMI,MEDİKAL GAZ SİSTEMİ BAKIMI,TRAFO BAKIM HİZMETİ,İLAÇLAMA HİZMETİ,OTOKLAV HİZMETİ,MONİTÖR, YAZICI TAMİR BAKIM HİZMETİ,MEKANİK OTOMASYON BAKIM VE ARIZA ONARIM HİZMETİ,ELEKTRONİK DENETLEME ALARM SİSTEMİ BAKIMI,SU ARITMA YUMUŞATMA SİSTEMİ BAKIMI,TEHLİKELİ ATIK,FOTOKOPİ CİHAZLARI BAKIMI,YANGIN VE GAZ ALGILAMA SİSTEMİ,TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK VE DANIŞMA HİZMETİ,KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI BAKIMI) KONUSU İLE İLGİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE ÖZEL KURULUŞLARDA GERÇEKLEŞTİRİLEN HER TÜRLÜ HİZMET BENZER İŞ OLARAK DEĞERLENDİRİLECEKTİR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 10 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar : DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR