SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon hizmeti alınacaktır

SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01156156
Şehir : Samsun / İlkadım
Semt-Mahalle : ADALET MAH. / İSTASYON
Yayınlandığı Gazeteler

SAMSUN 26.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/168065
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi için 7 Aylık, 13 İşçili, toplam 698.334 adet, malzemeli Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Hizmet Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.04.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi - Adalet Mah. 100 Yıl Blv. No:232 A Blok 1. Kat İlkadım / SAMSUN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYON HİZMETİ ALINACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Hizmeti hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2020/168065

1-İdarenin

a) Adı

:

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

Adalet Mah. 100 Yıl Blv. No: 232 A Blok 55060 MERKEZ İLKADIM/SAMSUN

c) Telefon ve faks numarası

:

3623112500 - 3623112507

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Hizmeti

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi için 7 Aylık, 13 İşçili, toplam 698.334 adet, malzemeli Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihi 01.06.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020

d) İşe başlama tarihi

:

01.06.2020

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

17.04.2020 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi - Adalet Mah. 100 Yıl Blv. No:232 A Blok 1. Kat İlkadım / SAMSUN

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1. İstekliler, ithalatçı veya üretici ise teklif ettikleri ürün ve cihazlar ile ilgili T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarına dair belgeyi ve ürün numaralarını (Teklif edilen model ile ilgili barkod), T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı ürün ve cihazların, ithalatçı veya üreticisinin bayii ise bu firmaların adı altında bayiliklerini kanıtlayıcı belgeyi ve ürün numaralarını (barkod) buna ilişkin firma/bayi tanımlayıcı numaraları yazılarak liste halinde hazırlanan belgenin tarih, sayı ve numarasını Yeterlilik Bilgi Tablosunda belirteceklerdir. Ürünlerin TİTUBB kayıtları Sağlık Bakanlığından onaylı olmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgelere ait bilgiler ve kapasite raporuna ait bilgiler:

1.İstekliler teklif ettikleri ürünler için teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve şartnamedeki sıraya göre Türkçe cevap vereceklerdir. Teknik şartnameye uygunluk belgesinde teklif edilen ürünün marka, menşei ve modeli belirtilmelidir. Belgenin her sayfası istekli firma tarafından kaşeli ve imzalı olmalıdır. Teknik şartnameye uygunluk belgesinin tarih, sayı ve numarasını Yeterlilik Bilgi Tablosunda belirteceklerdir.
2.İstekliler Maruziyet Bandına ait ISO 11140 standartlarına göre SINIF 1 Uygunluk Belgesinin tarih, sayı ve numarasını Yeterlilik Bilgi Tablosunda belirteceklerdir.
3.İstekliler Teknik Şartnamenin 8.25.8 maddesinde istenilen;
-Dezenfektan solüsyonunun Türkçe güvenlik veri belgesinin (MSDS) tarih, sayı veya numarasını, (ihtiyaç duyulması halinde numune istenecektir)
-Ürün ile ilgili Sağlık Bakanlığı Biyosidal Ürün Ruhsatnamesinin tarih, sayı veya numarasını,
-Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından Biyosidal Ürünlerin Analizleri İçin Yetki verilen Laboratuvar Listesinde yer alan bağımsız kuruluşlardan alınan mikrobiyolojik çalışma raporlarının tarih, sayı veya numarasını, Yeterlilik Bilgi Tablosunda belirteceklerdir.
4. İstekliler Teknik Şartnamenin 9.4. maddesinde istenilen;
-Cihazın uluslararası akredite kuruluşlar tarafından düzenlenmiş test raporlarının tarih, sayı veya numarasını, Yeterlilik Bilgi Tablosunda belirteceklerdir.
-Cihaza ait orijinal kataloğun tarih, sayı veya numarasını, Yeterlilik Bilgi Tablosunda belirteceklerdir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Kamu veya Özel Sağlık Kuruluşlarında gerçekleştirilmiş "Dezenfeksiyon ve/veya Sterilizasyon Hizmet Alımı" işleri

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR