ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Sosyal terapi temalı geziler ve eğitim organizasyon hizmeti alınacaktır

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00967247
Şehir : İstanbul / Esenler
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ DEVİR 21.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/130190
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2019 Yılı Aile Ve Gençlik Eğitim Çalışmaları, Sosyal Terapi Temalı Geziler Ve Eğitim Hizmeti Alımı İşi
İşin Yapılacağı Yer
:
Tüm Etkinlikler İdarenin Belirlediği Tarih Ve Yerlerde Yapılacaktır. İdare, Etkinlik Tarih Ve Yerlerinde Değişiklik Yapabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.04.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Esenler Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Şefliği-Birlik Mahallesi Mehmet Akif İnan Caddesi No:6-8 Esenler/İstanbul 34230
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Organizasyon Hizmeti Alınacaktır

Esenler Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü

2019 Yılı Aile Ve Gençlik Eğitim Çalışmaları, Sosyal Terapi Temalı Geziler Ve Eğitim Hizmeti Alımı İşi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 19 Uncu Maddesine Göre Açık İhale Usulü İle İhale dilecektir. İhaleye İlişkin Ayrıntılı Bilgiler Aşağıda Yer Almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/130190

1-İdarenin

A) Adresi : Birlik Mah. M.Akif İnan Cd. No:6-8 Esenler/İstanbul
B) Telefon Ve Faks Numarası : 2124400900 - 2124400976
C) Elektronik Posta Adresi : C.Tirmik@Esenler.Bel.Tr
Ç) İhale Dokümanının Görülebileceği İnternet Adresi : Https://Ekap.Kik.Gov.Tr/Ekap/

2-İhale Konusu Hizmetin

A) Niteliği, Türü Ve Miktarı : 2019 Yılı Aile Ve Gençlik Eğitim Çalışmaları, Sosyal Terapi Temalı Geziler Ve Eğitim Hizmeti Alımı İşi (42 Kalem)
Ayrıntılı Bilgiye Ekap’ta Yer Alan İhale Dokümanı İçinde Bulunan İdari Şartnameden Ulaşılabilir.
B) Yapılacağı Yer : Tüm Etkinlikler İdarenin Belirlediği Tarih Ve Yerlerde Yapılacaktır. İdare, Etkinlik Tarih Ve Yerlerinde Değişiklik Yapabilir.
C) Süresi : İşe Başlama Tarihi 16.05.2019, İşin Bitiş Tarihi 31.12.2019

3- İhalenin

A) Yapılacağı Yer : Esenler Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Şefliği-Birlik Mahallesi Mehmet Akif İnan Caddesi No:6-8 Esenler/İstanbul 34230
B) Tarihi Ve Saati : 12.04.2019 - 15:00

4. İhaleye Katılabilme Şartları Ve İstenilen Belgeler İle Yeterlik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:
4.1. İhaleye Katılma Şartları Ve İstenilen Belgeler:
4.1.2. Teklif Vermeye Yetkili Olduğunu Gösteren İmza Beyannamesi Veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek Kişi Olması Halinde, Noter Tasdikli İmza Beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel Kişi Olması Halinde, İlgisine Göre Tüzel Kişiliğinin Ortakları, Üyeleri Veya Kurucuları İle Tüzel Kişiliğin Yönetimdeki Görevlileri Belirten Son Durumu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, Bu Bilgilerin Tamamının Bir Ticaret Sicil Gazetesinde Bulunmaması Halinde, Bu Bilgilerin Tümünü Göstermek Üzere İlgili Ticaret Sicil Gazeteleri Veya Bu Hususları Gösteren Belgeler İle Tüzel Kişiliğin Noter Tasdikli İmza Sirküleri,
4.1.3. Şekli Ve İçeriği İdari Şartnamede Belirlenen Teklif Mektubu.
4.1.4. Şekli Ve İçeriği İdari Şartnamede Belirlenen Geçici Teminat.
4.1.5 İhale Konusu İşin Tamamı Veya Bir Kısmı Alt Yüklenicilere Yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel Kişi Tarafından İş Deneyimini Göstermek Üzere Sunulan Belgenin, Tüzel Kişiliğin Yarısından Fazla Hissesine Sahip Ortağına Ait Olması Halinde, Ticaret Ve Sanayi Odası/Ticaret Odası Bünyesinde Bulunan Ticaret Sicil Memurlukları Veya Serbest Muhasebeci, Yeminli Mali Müşavir Ya Da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Tarafından İlk İlan Tarihinden Sonra Düzenlenen Ve Düzenlendiği Tarihten Geriye Doğru Son Bir Yıldır Kesintisiz Olarak Bu Şartın Korunduğunu Gösteren, Standart Forma Uygun Belge,

4.2. Ekonomik Ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler Ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler:
İdare Tarafından Ekonomik Ve Mali Yeterliğe İlişkin Kriter Belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki Ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler Ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler:
4.3.1. İş Deneyimini Gösteren Belgeler:
Son Beş Yıl İçinde Bedel İçeren Bir Sözleşme Kapsamında Kabul İşlemleri Tamamlanan Ve Teklif Edilen Bedelin % 40 Oranından Az Olmamak Üzere, İhale Konusu İş Veya Benzer İşlere İlişkin İş Deneyimini Gösteren Belgeler Veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi.

4.4. Bu İhalede Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler:
4.4.1.
Eğitim Hizmetleri Ve / Veya Yemekli Gezi Organizasyonları Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.

5. Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif Sadece Fiyat Esasına Göre Belirlenecektir.
6. İhaleye Sadece Yerli İstekliler Katılabilecektir.
7. İhale Dokümanının Görülmesi Ve Satın Alınması:
7.1. İhale Dokümanı, İdarenin Adresinde Görülebilir Ve 500 Try (Türk Lirası) Karşılığı Esenler Belediyesi İhale Şefliği Birlik Mh.Mehmet Akif İnan Cad.No:6-8 Esenler-İst Adresinden Satın Alınabilir.
7.2. İhaleye Teklif Verecek Olanların İhale Dokümanını Satın Almaları Veya Ekap Üzerinden E-İmza Kullanarak İndirmeleri Zorunludur.
8. Teklifler, İhale Tarih Ve Saatine Kadar Esenler Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Şefliği-Birlik Mahallesi Mehmet Akif İnan Caddesi No:6-8 Esenler/İstanbul 34230 Adresine Elden Teslim Edilebileceği Gibi, Aynı Adrese İadeli Taahhütlü Posta Vasıtasıyla Da Gönderilebilir.
9. İstekliler Tekliflerini, Birim Fiyatlar Üzerinden Vereceklerdir. İhale Sonucu Üzerine İhale Yapılan İstekliyle, Her Bir İş Kaleminin Miktarı İle Bu Kalemler İçin Teklif Edilen Birim Fiyatların Çarpımı Sonucu Bulunan Toplam Bedel Üzerinden Birim Fiyat Sözleşme İmzalanacaktır.
Bu İhalede, İşin Tamamı İçin Teklif Verilecektir.
10. İstekliler Teklif Ettikleri Bedelin %3’ünden Az Olmamak Üzere Kendi Belirleyecekleri Tutarda Geçici Teminat Vereceklerdir.
11. Verilen Tekliflerin Geçerlilik Süresi, İhale Tarihinden İtibaren 60 (Altmış) Takvim Günüdür.
12. Konsorsiyum Olarak İhaleye Teklif Verilemez.
13. Diğer Hususlar:
Teklifi Sınır Değerin Altında Kalan İsteklilerden Kanunun 38 İnci Maddesine Göre Açıklama İstenecektir.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR