İSTANBUL İLİ FATİH BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Sonuç karşılığı genetik tetkikleri hizmeti alınacaktır

İSTANBUL İLİ FATİH BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01154157
Şehir : İstanbul / Sultangazi
Yayınlandığı Gazeteler

İSTANBUL 20.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/134698
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
6 Aylık Puana Dayalı Sonuç Karşılığı Genetik Tetkikleri Hizmet Alımı / 8.315.941,31 Puan Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.04.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Uğur Mumcu Mahallesi 2114 Sokak No: 19-21 K:3 Sultangazi / İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2020 YILI 6 AYLIK PUANA DAYALI SONUÇ KARŞILIĞI GENETİK TETKİKLERİ HİZMET ALIMI
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI
BAKAN YARDIMCILIKLARI


2020 YILI 6 AYLIK PUANA DAYALI SONUÇ KARŞILIĞI GENETİK TETKİKLERİ HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/134698

1-İdarenin

a) Adresi : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-5 Uğur Mumcu Mah. 2114 Sok No: 19-21 34846 Sultangazi/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2129871000 - 2125222861
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma.khhb5@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 6 Aylık Puana Dayalı Sonuç Karşılığı Genetik Tetkikleri Hizmet Alımı / 8.315.941,31 Puan
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı -5? e bağlı, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genetik Tetkikleri için Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesinde idarece gösterilecek alan
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 6(altı) aydır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Uğur Mumcu Mahallesi 2114 Sokak No: 19-21 K:3 Sultangazi / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 13.04.2020 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
a) -Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamındaki tüm cihazların/ kitlerin/sarfların TİTUBB/ÜTS ’da Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Tüm isteklilerin (tedarikçi ya da bayii) TİTUBB/ÜTS sisteminde kayıtlı olması zorunludur. İstekliler yukarıda bahsedilen kayıt işlemi tamamlanmış UBB/ÜTS numaralarına ait çıktılar veya bu bilgileri içeren (Ürünlere ve İsteklilere ait ) dokümanları ihale dosyasında sunacaktır.
-- İstekliler; Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışında teklif ettiği ürünün/ürünlerin (cihazların/kitlerin/sarfların TITUBB veya ÜTS kaydı gerekmiyorsa) Kaydı olmayan cihazlar/kitler/sarflar/ürünler için yetkili/yetkilendirilmiş imalatçı/ithalatçı firma tarafından TITUBB/ÜTS kapsamında olmadığına dair imzalı olarak kapsam dışı beyanı/belge ile birlikte imalatçı/ithalatçı olduğunu gösterir belge ihale dosyasında sunulacaktır. Ayrıca Kapsam dışı olanlar için analiz cihazı ve/veya kitleri ve/veya tüm sarfları teklif etmeye yetkili olduğuna dair üretici veya distribütör firmadan alacakları yetki belgesini ihale dosyasında sunacaklardır.
b) - Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2019/19 sayılı Tıbbi Cihazlarla ilgili Mal ve Hizmet Alım işlemleri konulu Genelgesine istinaden yüklenici tarafından kurulacak cihaz, 10 yaşından büyük olmayacaktır ve sözleşme süresi sonunda cihaz yaşı 10 yılı geçmeyecektir. Bu cihazların yaşları, imalat tarihleri, seri numaraları ile belgelendirilecektir ve cihazların ilk kurulum aşamasında kontrol teşkilatına ve/veya muayene kabul komisyonuna teslim edecektir.
c)- Yüklenici firmanın hizmet vereceği/alacağı Teknik servis ve bakım ünitelerinin TSE belgesi ve/veya TSE hizmet yeri yeterlilik belgesi olmalıdır. Bu belgeyi cihaz kurulum aşamasında kontrol teşkilatına ve/veya muayene kabul komisyonuna sunmak zorundadır. İlgili belgenin sunulmaması halinde sözleşmenin ceza ve/veya feshine ilişkin hükümleri uygulanacaktır.

d)- Yüklenici hizmet kapsamında çalışacağı dış laboratuvar ile yaptığı sözleşme ile birlikte dış laboratuvara ait Sağlık Bakanlığından alınmış genetik hastalıkları tanı merkezi ruhsatını (sitogenetik ve moleküler genetik), mesul müdürlük belgesini, ISO 15189 belgesini, cihaz envanter listesini ilk hakkedişten önce kontrol teşkilatına ve/veya muayene kabul komisyonuna teslim edecektir.
e)- İdare gerekli görmesi halinde ihaleye teklif edilen ürün/ürünlerin teknik şartnamesine uygunluğunu tespit etmek amacıyla isteklilerden DEMO isteyebilir. İstekliler, teklif ettikleri ürün/ürünlerin değerlendirilmesi aşamasında idarenin demonstrasyon talebinin tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) takvim günü içerisinde ürün/ürünlerle ilgili olarak demonstrasyon yapacaktır. İstekliler bu demonstrasyon işlemlerini, teklif ettiği ürünlerin/cihazların kullanıldığı/kurulu olduğu ve idarenin de uygun gördüğü Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi laboratuvarında/laboratuvarlarında gerçekleştirecektir. Demo esnasında ürün/ürünlerin kendi teknik şartnamesinin/teknik şartnamenin bütün özelliklerine uyup uymadığı tek tek kontrol edilecek DEMO raporu/tutanağı düzenlenecektir. İstekli ve idarece ortak belirlenen tarihte (15 takvim günü içinde) demostrasyonu gerçekleştirmeyen istekli/istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
f)- Teklif veren istekli/istekliler şartname maddelerine sırasına göre tek tek Türkçe olarak kendi antetli kağıdına yazılmış ve her sayfası firmayı temsile yetkili/yetkililer tarafından imzalanmış şartnameye uygunluk/ Teknik Şartnameye Cevap belgesini teklifle birlikte ihale dosyasında sunacaktır.
g)- İhale dokümanı kapsamında yer alan “Teklif Edilen Her Türlü - Tüm Ürünlerin Bilgilerini İçeren Tablo” firmayı temsile yetkili personel tarafından doldurularak kaşeli ve imzalı bir şekilde ihale dosyasında sunulması zorunludur. Bu tablo ihale süreçlerinin sağlıklı yürütülebilmesi adına Yeterlik Kriteri olarak belirlenmiş olup, İstenilen Formatta tabloyu doldurup Sunmayan ve/veya YANLIŞ/HATALI BEYANDA bulunan “İSTEKLİ/İSTEKLİLER” in teklifleri DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.
h)- İstekliler çalışılacak kitlerin teknik bilgilerini içeren kataloglarını ihale dosyasında sunacaktır. Orjinal katalogların Türkçe olmaması halinde Orijinal katalog ile birlikte Türkçe çevirisi sunulacaktır. Ayrıca teklif edilen ürüne dair varsa Kullanma klavuzu, protokol veya üretici kataloğu olmayan sarflar/custom test/paneller için üretici/ithalatçı firma açıklamalarını içeren belge sunulacaktır. Katalog, teklif edilen ürüne dair varsa Kullanma klavuzu ve protokollerin noter tasdik, aslı gibidir, aslı idarece görülmüştür sunuluş şekli aranmayacaktır. Ayrıca teklif edilen cihazların/ kitlerin/ sistemlerin/ testlerin teknik bilgilerini içeren tüm ürünlere ait katalog/prospektüs vb. teknik dokümanlar USB (Universal Serial Bus) bellek veya CD (Compaq Disk ), DVD (Digital Versatile Disc) vb. dijital ortam araçları ile ihale dosyasında sunulanlar KABUL EDİLMEYECEKTİR. KATALOG VB BİLGİ VE BELGELERİN İHALE TEKLİF DOSYASINDA BELGE NİTELİĞİNDE SUNULMAMASI HALİNDE O İSTEKLİNİN/İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR. Sunulan kataloglar üzerinde hangi cihaza/sarfa/teste/kit’e/ürüne ait olduğu işaretlenerek (testin/cihazın/kitin/sarfın/ürünün adı katalog/kataloğun ilgili sayfasının üzerine yazılacaktır) belirtilecektir. Teklif edilen cihaz/cihazlar/kit/kitler/test/testler/ panel/paneller/ürün/ürünler Teknik şartname madde sırasına göre düzen içinde sunulacak olup, dizi pusulasına bağlanacaktır.
ı)- İstekli çalışacağı dış laboratuvara ait bilgileri (İstekli, sözleşme süresi içinde dış laboratuvar hizmeti için hangi laboratuvarda çalışacağını beyan ettiği ve kendi firmasını temsile yetkili personelce imzalı-kaşeli belgeyi) ihale dosyasında sunacaktır.
i)- İhale dokümanını oluşturulan belgeler (hükümler/düzenlemeler) arasında farklılıklar olması halinde Sözleşme Tasarısının 8.2. maddesinde yer alan öncelik sıralamasına göre işlem yapılacaktır.
k)- Yüklenici firma cihazların bakımı için sağlayacağı teknik servis hizmetindeki personellerinin satıcı veya distribütör firma eğitim sertifikalarını ve firmada çalışma sürelerini gösteren belgeleri ilk hakedişten önce kontrol teşkilatına ve/veya muayene kabul komisyonuna teslim edilecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Yurt İçinde veya Yurt Dışında Kamu veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş olan her türlü Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi Laboratuvar Testleri Hizmet Alımı ve/veya her türlü Tıbbi Laboratuvar Hizmet Alımları (yerinde ve/veya dış laboratuvar hizmet alımı) ve/veya her türlü Teşhis ve Tedaviye Yönelik Sağlık Hizmeti Sunumu/alımları benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-5 / 3. Kat Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR