ORHANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Sokak hayvanları toplama, gözetim ve rehabilitasyon hizmeti alınacaktır

ORHANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2019/91860
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2019 yılı 9 ay süre ile 2 adet çift kabin kamyonet çalıştırılması , 8 kalem biyosidal ilaç, 16 kalem başıboş hayvanları toplama,gözetim ve iyileştirmede kullanılan ilaçlar ile hizmet alım işi
İşin Yapılacağı Yer
:
2019 yılı 9 ay süre ile 2 adet çift kabin kamyonet çalıştırılması , 8 kalem biyosidal ilaç, 16 kalem başıboş hayvanları toplama,gözetim ve iyileştirmede kullanılan ilaçlar ile hizmet alım işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.03.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Camikebir mah. Dervişbey cad. no:1 Orhangazi/BURSA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SOKAK HAYVANLARI TOPLAMA, GÖZETİM VE REHABİLİTASYON HİZMETİ ALINACAKTIR

ORHANGAZİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Orhangazi Belediyesi 9 ay süre ile 2019 yılı başıboş hayvanları toplama, gözetim ve iyileştirmede kullanılan ilaçlar ile hizmet alım işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/91860

1-İdarenin

a) Adresi : Camikebir Mah. Dervişbey Cad. 1 16800 ORHANGAZİ/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 2245733800 - 2245731717
c) Elektronik Posta Adresi : destek@orhangazi.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı :
2019 yılı 9 ay süre ile 2 adet çift kabin kamyonet çalıştırılması , 8 kalem biyosidal ilaç, 16 kalem başıboş hayvanları toplama,gözetim ve iyileştirmede kullanılan ilaçlar ile hizmet alım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Orhangazi İlçe Sınırları
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.04.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Camikebir mah. Dervişbey cad. no:1 Orhangazi/BURSA
b) Tarihi ve saati : 11.03.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Halk sağlığı alanında haşerelere karşı ilaç uygulama izin belgesi
2. Sınıf GSM (gayri sıhhı müessese ) Ruhsatı
T.C. Sağlık Bakanlığınca halk sağlığı alanında kullanılmak üzere ruhsatları
Kullanılacak ilaçların üreticisi veya ithalatçısı tarafından , ihaleye iştirak edecek firmaya verilmiş, 2019 yılına ait satış ve uygulama yetki belgesi istenecektir.
Bu belgenin aslı veya noter tasdikli suretleri ibraz edilecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR