BODRUM K.K. KOMUTANLIĞI ÖZEL EĞİTİM MERKEZ KOMUTANLIĞI

Soğutmalı araç ile yük taşıma hizmeti alınacaktır

BODRUM K.K. KOMUTANLIĞI ÖZEL EĞİTİM MERKEZ KOMUTANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/568969
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
GÜLLÜK E/M HİZ.BRL.K.LIĞI İLE BODRUM ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI ARASINDA ERZAK İKMALİ İÇİN FRİGORİFİK (SOĞUTMALI) ARAÇ İLE 01 OCAK 2020-31 ARALIK 2020 TARİHLERİ ARASINDA HAFTADA 3 GÜN (PAZARTESİ, ÇARŞAMBA,CUMA) TOPLAM 157 SEFER YAPILMASI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.11.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ESKİÇEŞME MAH.OSMANNURİ BİLGİN CAD. ASKERİ KAMP 1/1 BODRUM/MUĞLA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GÜLLÜK E/M HİZMET BİRLİK KOMUTANLIĞI İLE BODRUM ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI ARASINDA ERZAK İKMALİ İÇİN FRİGORİFİK (SOĞUTMALI) ARAÇ İLE YÜK TAŞIMA

GÜLLÜK E/M HİZMET BİRLİK KOMUTANLIĞI İLE BODRUM ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI ARASINDA ERZAK İKMALİ İÇİN FRİGORİFİK (SOĞUTMALI) ARAÇ İLE YÜK TAŞIMA hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/568969

1-İdarenin

a) Adresi : ÖZEL EGITIM MERKEZI KOMUTANLIGI OSMAN NURI BILGIN CADDESI 1 48400 BODRUM/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2523130250 - 2523161122
c) Elektronik Posta Adresi : kampbodrum@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : GÜLLÜK E/M HİZ.BRL.K.LIĞI İLE BODRUM ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI ARASINDA ERZAK İKMALİ İÇİN FRİGORİFİK (SOĞUTMALI) ARAÇ İLE 01 OCAK 2020-31 ARALIK 2020 TARİHLERİ ARASINDA HAFTADA 3 GÜN (PAZARTESİ, ÇARŞAMBA,CUMA) TOPLAM 157 SEFER YAPILMASI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : GÜLLÜK HİZ.BRL.K.LIĞI (MİLAS)-BODRUM ÖZ.EĞT.MRK.K.LIĞI-GÜLLÜK HİZ.BRL.K.LIĞI (MİLAS)
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ESKİÇEŞME MAH.OSMANNURİ BİLGİN CAD. ASKERİ KAMP 1/1 BODRUM/MUĞLA
b) Tarihi ve saati : 22.11.2019 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İhaleye katılacak istekliler Ulaştırma Bakanlığından verilmiş olan kara yolu ile yurt içi taşımacılık yapmaya yetkili olduğuna ilişkin belgenin aslı veya noter tasdikli fotokopisi ibraz edecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BODRUM ÖZ.EĞT.MRK.K.LIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR