İSTANBUL OKMEYDANI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ

Sistem ve donanım destek hizmeti alınacaktır

İSTANBUL OKMEYDANI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/253111
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
6 AYLIK SİSTEM VE DONANIM DESTEK HİZMETİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.06.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstanbul Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi (1.kat Satınalma Birimi), Gürsel Mahallesi Darülaceze Cad. Kağıthane - İstanbul
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2020 YILI (01.07.2020 - 31.12.2020) 6 AYLIK SİSTEM VE DONANIM DESTEK HİZMET ALIMI İHALESİ

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ-İSTANBUL OKMEYDANI SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2020 YILI (01.07.2020 - 31.12.2020) 6 AYLIK SİSTEM VE DONANIM DESTEK HİZMET ALIMI İHALESİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2020/253111

1-İdarenin
a) Adresi: GÜRSEL MAHALLESI DARÜLACEZE CADDESI 23 34400 OKMEYDANI KAĞITHANE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası: 2123204104 - 2123204105
c) Elektronik Posta Adresi: okmeydanidis@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 6 AYLIK SİSTEM VE DONANIM DESTEK HİZMETİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer: İstanbul Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastalıkları Hastanesi
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.07.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İstanbul Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi (1.kat Satınalma Birimi), Gürsel Mahallesi Darülaceze Cad. Kağıthane - İstanbul
b) Tarihi ve saati : 03.06.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
- İstekli ihale tarihinde Sağlık Bakanlığı Kayıt Tescil Sistemi Aktif DHBS listesinde, Aktif HBYS listesinde olduğunu belgelendirecek ve ilgili KTS belgelerini teklif dosyasında sunacaktır.
- İhaleye teklif veren istekli TÜRKAK onaylı bir belgelendirme kuruluşu tarafından verilmiş ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) sertifikasını ihale dosyasında sunmalıdır.
- İhaleye teklif veren istekli TÜRKAK onaylı bir belgelendirme kuruluşu tarafından verilmiş TS ISO/IEC 15504 SPİCE sertifikasını ihale dosyasında sunmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
İhale Komisyonu demonstrasyon isteğinde bulunabilecektir. İhale komisyonu tarafından demonstrasyon yapılmasına karar verilirse; belge değerlendirmeleri sonucunda eksik belgesi bulunmayan, ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterlerini karşılayan ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi 1. firmadan başlanarak demonstrasyon için davet edilecektir. Demonstrasyon işlemini başarıyla gerçekleştiren ekonomik açıdan 1. avantajlı ve 2. avantajlı firma belirlendikten sonra diğer firmalara demonstrasyon işlemi yapılmayacaktır. Demonstrasyon için isteklilere yazılı tebligatın yapılması sonrasında 5 (beş) takvim gün içinde İhale Komisyonunun belirteceği yerde demonstrasyon yapmaları gerekir. Demonstrasyon yapmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamu veya Özel Sektörde yapılan HBYS, Network Bakım, Onarım, Destek ve Yönetim Hizmet Alımları benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi (1.kat Satınalma Birimi), Gürsel Mahallesi Darülaceze Cad. Kağıthane - İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR