ANADOLU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Silaj yapımı ve taşıma hizmeti alınacaktır

ANADOLU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00988363
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

İSTİKBAL 30.04.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/197451
İşin Yapılacağı Yer
:
Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü Mahmudiye / ESKİŞEHİR
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.05.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü - Mahmudiye/ESKİŞEHİR
İhale Usulü
:
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği 40. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TİGEM) ANADOLU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

SİLAJ YAPIMI VE TAŞIMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Silaj yapımı ve taşıma hizmet alımı Tigem Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2019/197451
1-İdarenin
a) Adresi :Işıklar Mahallesi Eskişehir yolu Üzeri Mahmudiye/ESKİŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası :0 222 611 30 10 – 0 222 611 30 77
c) Elektronik Posta Adresi :anadolu@tigem.gov.tr

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :

S.NO İŞİN CİNSİ SİLAJ MİKTARI
1 Yonca, Hasıl Fiğ Sılajı Yapımı (Esenbel Arazisi) 3.000 Dekar
2 Hasıl Tritikale Sılajı Yapımı (Merkez arazi ) 486 Dekar
3 Silaj Taşıma (Esenbel Arazisi) 3.000 Ton
4 Silaj Taşıma (Merkez Arazisi) 1.100 Ton

b) Yapılacağı yer : Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü Mahmudiye / ESKİŞEHİR
c) Süresi : Sözleşme yapılma tarihinden itibaren işlerin sözleşme esasları dahilinde bitim tarihine kadar geçen süredir

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü - Mahmudiye/ESKİŞEHİR
b) Tarihi ve saati : 07.05.2019 – 14.00
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
c) Belgeler ihale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile ihaleye katılacak isteklinin bağlı bulunduğu vergi dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair belgelerin komisyona ibraz edilmesi.
ç) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
d) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
f) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (a),(b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
5. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
5.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü Ticaret Servisi Mahmudiye/ESKİŞEHİR adresinden satın alınabilir.
5.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü - Mahmudiye/ESKİŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
8. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.ANADOLU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR