MERSİN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Sigortacılık hizmeti alınacaktır

MERSİN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01154324
Şehir : Mersin / Yenişehir
Yayınlandığı Gazeteler

ÇUKUROVA 20.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/140430
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Cinsi ve miktarı ekte belirtilen 9 (Dokuz) kalem halinde sınıflandırılmış olan toplam 1.126 (BinYüzYirmiAltı) adet hizmet aracının Karayolları Motorlu Taşıtlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortaları İhalesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Yeni Emniyet Müdürlüğü /İkmal Şube Müdürlüğü Limonluk Mah.2457 Sokak No:5 Kat:6 Yenişehir/MERSİN
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.04.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yeni Emniyet Müdürlüğü Yemekhane Salonu Limonluk Mah.2457 Sokak No:5 Kat:7 Yenişehir/MERSİN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SİGORTACILIK HİZMETİ ALINACAKTIR
MERSİN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Hizmet Otolarının 2020-2021 Yılları İçerisinde Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/140430

1-İdarenin

a) Adresi : Limonluk Mahallesi 2457 5/6 33120 YENİŞEHİR/MERSİN
b) Telefon ve faks numarası : 5053183300/6420-6421 - 3243266127
c) Elektronik Posta Adresi : mersinikmal@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Cinsi ve miktarı ekte belirtilen 9 (Dokuz) kalem halinde sınıflandırılmış olan toplam 1.126 (BinYüzYirmiAltı) adet hizmet aracının Karayolları Motorlu Taşıtlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortaları İhalesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Yeni Emniyet Müdürlüğü /İkmal Şube Müdürlüğü Limonluk Mah.2457 Sokak No:5 Kat:6 Yenişehir/MERSİN
c) Süresi : İşe başlama tarihi 25.05.2020, işin bitiş tarihi 25.05.2021


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Yeni Emniyet Müdürlüğü Yemekhane Salonu Limonluk Mah.2457 Sokak No:5 Kat:7 Yenişehir/MERSİN
b) Tarihi ve saati : 14.04.2020 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1) İstekli bir Sigorta Şirketi ise; Hazine Müsteşarlığı tarafından verilmiş Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortası branşında çalışmaya yetkili olduklarına dair belgenin, aslı veya noter tasdikli suretini teklifi ile birlikte sunacaktır.
2) İstekli bir Brokerlik ise; Hazine Müsteşarlığı tarafından verilmiş sigorta brokeri olarak faaliyette bulunmaya yetkili kılındığına dair belge ile sigorta şirketi ile imzalanan ve ihale tarihinde geçerli olan sözleşmenin aslını veya noter tasdikli suretini teklifi ile birlikte sunacaktır.
3) İstekli, bir Sigorta Şirketinin Acentesi ise;
a) Acentesi olduğu sigorta şirketi tarafından verilmiş acentelik belgesinin aslı veya noter tasdikli suretini teklifi ile birlikte sunacaktır.
b) Acentesi olduğu sigorta şirketi ile yapmış olduğu ihale tarihinde geçerli acentelik sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli suretini teklifi ile birlikte sunacaktır.
c) Acentesi olduğu ana sigorta şirketinin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Yapmaya Yetkili olduğunu gösteren belgenin aslını veya noter tasdikli suretini teklifi ile birlikte sunacaktır.
*(Acenteler a, b ve c belgelerini birlikte sunacaktır.)

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mersin İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü İdari Büro Amirliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR