KOCAELİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Sigortacılık hizmeti alınacaktır

KOCAELİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01078570
Şehir : Kocaeli / İzmit
Yayınlandığı Gazeteler

DERİNCE EKSPRES 08.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/542147
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Otomobil: 317 Adet, Minibüs: 34 Adet, Küçük Otobüs: 7 Adet, Otobüs: 4 Adet, Kamyonet: 273 Adet, Kamyon: 4 Adet, Motosiklet: 122 Adet, Özel Amaçlı: 12 Adet. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.12.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü A Blok 2 Kat. Brifing Salonu. (İbni Sina Mah. İstiklal Cad. No:304 Derince / KOCAELİ)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SİGORTACILIK HİZMETİ ALINACAKTIR
KOCAELİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılan 773 adet taşıtın 2020 yılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/542147

1-İdarenin

a) Adresi : Kocaeli Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü İbni-Sina Mah. İstiklal Cad. No:304 41900 DERİNCE/KOCAELİ
b) Telefon ve faks numarası : 2623157202 - 2623157203
c) Elektronik Posta Adresi : kocaeliikmal@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Otomobil: 317 Adet, Minibüs: 34 Adet, Küçük Otobüs: 7 Adet, Otobüs: 4 Adet, Kamyonet: 273 Adet, Kamyon: 4 Adet, Motosiklet: 122 Adet, Özel Amaçlı: 12 Adet.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğümüz emvalinde bulunan 773 adet taşıtın Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü A Blok 2 Kat. Brifing Salonu. (İbni Sina Mah. İstiklal Cad. No:304 Derince / KOCAELİ)
b) Tarihi ve saati : 03.12.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İsteklinin Sigorta Şirketi olması halinde 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa göre Hazine Müsteşarlığı tarafından verilmiş olan "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Branşında Çalışmaya Yetkili Olduklarına Dair Ruhsat'ı" aslını veya noter tasdikli suretini teklifleri ile birlikte ibraz edeceklerdir.
İsteklinin Acente olması halinde ise teklif kapsamında vermiş olduğu fiyatlar için acentiliğini yaptığı şirketin veya şirketlerin ruhsatına ilave olarak "Acentilik Sözleşmesi ve Poliçe Kesmeye Yetkili Olduğunu gösterir Belge"sini sunacaktır. Bu hususlara ilişkin ayrıntılı düzenleme Teknik Şartnamenin Acentelik İle İlgili Hususlar başlıklı 5. maddesinde düzenlenmiştir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde yapılmış Sigortacılık işi, benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü (İbni Sina Mah. İstiklal Cad. No:304 41900 Derince / KOCAELİ) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu şartnamede düzenlenmeyen ve işin özelliğine göre İdaremizce düzenlenmesine gerek duyulan diğer hususlar, Teknik Şartname'de düzenlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR