İZMİR ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Sigortacılık hizmeti alınacaktır

İZMİR ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00822780
Şehir : İzmir / Çiğli
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARET 14.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
EGE TELGRAF 14.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2018/296123
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
(63 adet hizmet aracı, 7 adet iş makinesı) 70 Adet araç için, 2018 yılı ( Temmuz- Aralık) 6 aylık Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hizmeti Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
TC. Çiğli Belediye Başkanlığı/Fen İşleri Müdürlüğü Uğur Mumcu Mah. 8986 Sokak No:1 35100 Harmandalı-Çiğli/İZMİR
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.06.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Uğur Mumcu Mah. 8986 Sok. No :1 TC. Çiğli Belediye Başkanlığı, Şantiye Tesisleri İdari Bina 2. Kat Toplantı Salonu 35100 Harmandalı/İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SİGORTACILIK HİZMETİ ALINACAKTIR
ÇİĞLİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı (Temmuz- Aralık 6 Aylık) Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin a bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/296123
1-İdarenin
a) Adresi : İstasyonaltı Mah. 8001/1 Sokak No : 1 35580 ÇİĞLİ/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2323764427 - 2323764427
c) Elektronik Posta Adresi : fenisleri@cigli.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : (63 adet hizmet aracı, 7 adet iş makinesı) 70 Adet araç için, 2018 yılı ( Temmuz- Aralık) 6 aylık Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hizmeti Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : TC. Çiğli Belediye Başkanlığı/Fen İşleri Müdürlüğü Uğur Mumcu Mah. 8986 Sokak No:1 35100 Harmandalı-Çiğli/İZMİR
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 6(altı) aydır


3- Yeterlik değerlendirilmesinin

a) Yapılacağı yer : Uğur Mumcu Mah. 8986 Sok. No :1 TC. Çiğli Belediye Başkanlığı, Şantiye Tesisleri İdari Bina 2. Kat Toplantı Salonu 35100 Harmandalı/İZMİR
b) Tarihi ve saati : 22.06.2018 - 10:30


4. Yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1. Yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen başvuru mektubu,
4.1.4 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Uğur Mumcu Mah. 8986 Sokak No:1 TC. Çiğli Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü İdari Bina 2. Kat 35100 Harmandalı-Çiğli/İZMİR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Başvurular, ihale tarih ve saatine kadar Uğur Mumcu Mah. 8986 Sok. No :1 TC. Çiğli Belediye Başkanlığı, Şantiye Tesisleri İdari Bina 2. Kat Fen İşleri Müdürlüğü 35100 Harmandalı/İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyatı içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.

11. Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz.

12. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR