AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Sigorta poliçesi hizmeti alınacaktır

AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00789109
Şehir : Antalya
Yayınlandığı Gazeteler

ANTALYA HİLAL 17.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
AKDENİZ-2018-SİGORTA-01
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
AKDENİZ -2018-SİGORTA-01 İhale Grup Numaralı Maddi Hasar “All Risks”  Sigorta Poliçesi, İşveren Sorumluluk Sigorta Poliçesi, 3. Şahıs Sorumluluk Sigorta Poliçesi Yaptırılması Hizmeti Alımı İşi  ile ilgili poliçe özellikleri şartname dosyasında sunulmuştur.
İşin Yapılacağı Yer
:
AKDENİZ  Elektrik Dağıtım A.Ş. Sorumluluk Bölgesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.04.2018 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
CK Enerji Yatırım  A.Ş.    Hürriyet Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No:168 Kağıthane / İSTANBUL  2.kat Ticari Kurul Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
Elektrik Dağıtım Şirketleri Satın Alma-Satma ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanması Yönetmeliği 6. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI

AKDENİZ Elektrik Dağıtım A.Ş. ile TEDAŞ Genel Müdürlüğü arasında imzalanan İHDS Genel alım şartlarına göre “Maddi Hasar “All Risks” Sigorta Poliçesi İşveren Sorumluluk Sigorta Poliçesi, 3. Şahıs Sorumluluk Sigorta Poliçesi Yaptırılması Hizmeti Alımı” işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir.


İhale Kayıt Numarası

: AKDENİZ-2018-SİGORTA-01

1-İdarenin;
a) Adresi : AKDENİZ Elektrik Dağıtım A.Ş.
Göksu mah.Serik cad.No:15 Kepez ANTALYA
b) Yetkili Personel e-posta
c) Yetkili Personel Tel
: adil.canci@akdenizedas.com.tr

:0 242 339 55 55 / 1160
c) Kayıtlı Elektronik Posta : akdenizedas.satinalma@hs02.kep.tr
2-İhale Konusu İşin;
a)Niteliği, Türü, Miktarı: AKDENİZ -2018-SİGORTA-01 İhale Grup Numaralı Maddi Hasar “All Risks” Sigorta Poliçesi, İşveren Sorumluluk Sigorta Poliçesi, 3. Şahıs Sorumluluk Sigorta Poliçesi Yaptırılması Hizmeti Alımı İşi ile ilgili poliçe özellikleri şartname dosyasında sunulmuştur.
b)Hizmetin Verileceği Yer:


c)Hizmetin başlangıç tarihi

:AKDENİZ Elektrik Dağıtım A.Ş. Sorumluluk Bölgesi

:24.05.2018 tarihi saat 12.00’de işe başlanacaktır.

ç)Hizmetin bitiş tarihi : Başlama tarihinden itibaren 1 (Bir) yıldır.
d)İhalenin Yapılacağı Yer : CK Enerji Yatırım A.Ş.
Hürriyet Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No:168 Kağıthane / İSTANBUL 2.kat Ticari Kurul Toplantı Salonu
e)Tarihi ve Saati : 27.04.2018 Cuma günü Saat: 14:30

3-İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler.
3.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
3.1.1-Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
3.1.2-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
3.1.2.1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
3.1.2.2-Tüzel kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
3.1.3-Şekli ve içeriği Genel şartnamede belirlenen esaslar dâhilinde yapılacaktır. Şartnamede hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.
4- İhalemize katılmak için ihale dokümanı almak mecburidir. İhale dokümanı Satınalma Müdürlüğünden kayıtlı e-posta, iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek veya imza karşılığı yetkilendireceğiniz kişiye elden teslim edilecektir.
5- Bu iş için 75.000 TL geçici teminat alınacaktır. İstekliler şartnamenin ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubunu teklif dosyaları içerisinde sunmak zorundadır. Geçici teminat süresi teklif geçerlilik süresinden az olamaz.
6-Teklifler ihale saatine kadar CK Enerji Yatırım A.Ş Hürriyet Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No:168 Kağıthane / İSTANBUL 2.kat Ticari Kurul Toplantı Salonu verilebileceği gibi, posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada yaşanabilecek gecikmeler dikkate alınmaz.
7-İstekliler tekliflerini, Her Poliçe için ayrı teklif fiyatı olarak vereceklerdir. İlk tekliflerin değerlendirilmesinden sonra, ihale açık eksiltme/pazarlık ile sonuçlandırılır. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan poliçeler imzalanacaktır. Ödeme 10 eşit taksitle yapılacaktır.
8- Bu iş için koasürans esasına göre şirketler teklif verebilir.
9-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Atmış) takvim günü olmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR