GELİBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Sigorta hizmeti alınacaktır

GELİBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/503459
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
43 ADET ARACIN KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ TRAFİK SİGORTASININ YAPTIRILMASI
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.11.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
BELEDİYE MECLİS SALONU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
GELİBOLU BELEDİYESİ BAŞKANLIGI
DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.
İhale Kayıt Numarası: 2019/503459
1-İdarenin
a)Adresi: CAMİKEBİR MAH. HÜKIÜMET CAD. 1 17500 GELİBOLU/ÇANAKKALE
b)Telefon ve faks numarası: 2865661001 - 2865662825
c)Elektronik Posta Adresi: baskan@gelibolu.bel.tr
ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a)Niteliği, türü ve miktarı43 ADET ARACIN KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ TRAFİK SİGORTASININ YAPTIRILMASI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer:GELİBOLU
c) Süresi: İşe başlama tarihi 01.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020
3- İhalenin
a)Yapılacağı yer: BELEDİYE MECLİS SALONU
Tarihi ve saati: 06.11.2019 - 15:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Sigorta şirketleri Hazine Müsteşarlığı tarafından verilmiş olan karayolları motorlu araçlar mali sorumluluk sigortası yapmaya yetkili olduklarına dair ruhsatın aslı veya noter tastikli örneği
-Acenteler ise aracılığını yaptığı sigorta şirketi ile yaptığı acentelik sözleşmesini ve poliçe düzenleme yetki belgesinin aslı veya noter tastikli örneği ihale dosyası kapsamında sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
İLAN OLUNUR.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR