LİCE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜD.

Sıcak yemek hizmeti alınacaktır

LİCE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜD.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01026543
Şehir : Diyarbakır
Yayınlandığı Gazeteler

HABER LİCE 23.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/333660
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Taşıma Kapsamındaki 521 Ortaöğretim Öğrencilerine 180 İş Günü Sıcak Yemek Verilmesi İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Ahmet Toprak ÇPAL, Lice Anadolu Lisesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.08.2019 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yenişehir Mahallesi Milli Güvenlik Caddesi No:17
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

LİCE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Taşıma Kapsamındaki 521 Ortaöğretim Öğrencilerine 180 İş Günü Sıcak Yemek Verilmesi İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/333660

1-İdarenin

a) Adresi : YENİŞEHİR MAHALLESI GÜVENLİK CADDESI NO:17 21700 LİCE/DİYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası : 4128612131 - 4128613435
c) Elektronik Posta Adresi : lice21@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Taşıma Kapsamındaki 521 Ortaöğretim Öğrencilerine 180 İş Günü Sıcak Yemek Verilmesi İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Ahmet Toprak ÇPAL, Lice Anadolu Lisesi
c) Süresi : İşe başlama tarihi 09.09.2019, işin bitiş tarihi 19.06.2020


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Yenişehir Mahallesi Milli Güvenlik Caddesi No:17
b) Tarihi ve saati : 09.08.2019 - 09:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İsteklilerin, yemek hazırlamasında kullanacağı gıda maddelerinin tümünü idari ve teknik şartnameye uygun (TSE ve İSO kalitelerine uygun) olması zorunludur.

a) İstekliler, yemek hazırlama ve dağıtım hizmetleri işi ile ilgili olarak ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış kendi iş yerine ait TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ ve İSO 9001 2008 belgelerinin aslını veya noter tasdikli suretlerini sözleşme imzalama esnasında idareye sunulması zorunludur.

b) İstekliler ihale konusu yemek hizmetinin yapılacağı iş yerine ait en az yemek verilecek öğrenci sayısı kadar KAPASİTE RAPORUNUN (ilgili kurumdan alınan) aslı veya noter tasdikli suretlerini sözleşme imzalama esnasında idareye sunulması zorunludur.
c) İstekliler 5996 sayılı kanunun 30 ncu maddesine dayanılarak düzenlenen ilgili kurumdan (T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI/MÜDÜRLÜĞÜ ) alınmış, (İşletmenin Faaliyet Konusu: Gıda Üretimi Yapan İşletmeler) İŞLETME KAYIT BELGESİ 'nin aslını veya noter tasdikli suretini sözleşme imzalama esnasında idareye sunulması zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
a) İSTEKLİ:
Yüklenici yemeğin hijyenik ortamda taşımaya elverişli, termokingli (soğutuculu) en az (bir) adet 12 yaşını aşmamış ve trafik siciline kayıtlı aracı işin başında bulunduracaktır.
1- Adayın veya İsteklinin, makine, techizat ve diğer ekipman; Ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı yada yeminli serbest muhasebeci mali müşavir raporu, mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile teşvik edilir.
2- Geçici İthalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, (kira sözleşmesinin işin bitim tarihine kadar olan süreyi kapsaması )sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır. Araçlar, makine techizat ve diğer ekipmanın, belirtilen niteliğe yönelik belgelerin ve Söz Konusu Araçların Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesini sözleşme imzalama aşamasında sunulması zorunludur.
4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
1- İhale istekli kalması durumunda mutfağın hizmetin verileceği, Diyarbakır il sınırları içerinde olması zorunludur. İş yerinin kira olması durumunda Noter onaylı Kira Sözleşmesi, O İş Yerine ait İŞLETME KAYIT BELGESİ, Kapasite Raporu, İSO 9001 2008 ve TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ nin aslı veya noter tasdikli suretini sözleşme imzalama esnasında idareye sunulması zorunludur. 2- Yemek verilen taşımalı okulların il ve ilçe merkezine uzaklığı kış şartlarının sert geçmesi yemeklerin zamanında ve sıcak olarak öğrencilere dağıtımın yapılması, öğrencilerin mağdur olmaması eğitim-öğretimin aksaması ve öğrencilerin sağlık acısında periyodik denetlenmesi için yemek ihalesini alan yüklenici firmanın hizmetin gereği, Diyarbakır İl sınırları dahilinde mutfağın olması esastır. Ancak yüklenici firmanın il sınırları içerisinde mutfağının bulunması halinde il sınırları içerisinde bulunan mutfaklarda biriyle noter onaylı sözleşme yaparak sözleşme imzalama esnasında idareye sunulması zorunludur. Mutfak 2. Sınıf GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI/MÜDÜRLÜĞÜ ) alınmış, (İşletmenin Faaliyet Konusu: Gıda Üretimi Yapan İşletmeler) İŞLETME KAYIT BELGESİ?ne sahip ihale tarihi itibari ile geçerlik süresini doldurmamış, Kapasite Raporu, İSO 9001 2008 ve TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ nin aslı veya noter tasdikli suretini sözleşme imzalama esnasında idareye sunulması zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
İsteklilerin Kamu veya Özel sektörde, yapılan her türlü öğrenci veya personel yemek hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Lice İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-Şube Müdürü Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR