TEKKEKÖY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Sıcak sulu öğle yemeği yapımı ve dağıtımı hizmeti alınacaktır

TEKKEKÖY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01040023
Şehir : Samsun / Tekkeköy
Semt-Mahalle : 23 NİSAN MAH. / TEKKEKÖY
Yayınlandığı Gazeteler

HABERDE DENGE 17.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/394706
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2019-2020 Eğitim - Öğretim yılında Tekkeköy ilçesinde taşımalı eğitim kapsamında bulunan 1113 İlkokul - Ortaokul öğrencilerine 180 gün süreyle 200 340 öğün malzemeli sıcak öğle yemeği hazırlanması, dağıtımı, sunumu ve sonrası hizmetleri işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Teknik şartnamede belirtilen 14 taşıma merkezli temel eğitim okulları
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.09.2019 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hükümet konağı 3. Kat ilçe milli eğitim müdürlüğü Tekkeköy Samsun
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEKKEKÖY İLÇE MEM BAĞLI 14 TAŞIMA MERKEZLİ TEMEL EĞİTİM OKULUNA (İLKOKUL / ORTAOKUL) 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAŞIMA KAPSAMINA ALINAN 1113 ÖĞRENCİYE 180 İŞ GÜNÜ SICAK SULU ÖĞLE YEMEĞİ YAPIMI DAĞITIMI VE SONRASI İŞLERİ HİZMETİ ALIMI
TEKKEKÖY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Tekkeköy İlçe MEM Bağlı 14 Taşıma Merkezli Temel Eğitim Okuluna (İlkokul / Ortaokul) 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Taşıma Kapsamına Alınan 1113 Öğrenciye 180 İş Günü Sıcak Sulu Öğle Yemeği Yapımı Dağıtımı ve Sonrası İşleri Hizmeti Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2019/394706

1-İdarenin
a) Adresi :23 NİSAN MAHALLESİ TANSU ÇİLLER CADDESİ HÜKÜMET KONAĞI KAT 4 1 55300 MERKEZ TEKKEKÖY/SAMSUN
b) Telefon ve faks numarası :3622560142 - 3622560436
c) Elektronik Posta Adresi :tekkekoy55@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :2019-2020 Eğitim - Öğretim yılında Tekkeköy ilçesinde taşımalı eğitim kapsamında bulunan 1113 İlkokul - Ortaokul öğrencilerine 180 gün süreyle 200 340 öğün malzemeli sıcak öğle yemeği hazırlanması, dağıtımı, sunumu ve sonrası hizmetleri işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer :Teknik şartnamede belirtilen 14 taşıma merkezli temel eğitim okulları
c) Süresi :İşe başlama tarihi 24.09.2019, işin bitiş tarihi 19.06.2020

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Hükümet konağı 3. Kat ilçe milli eğitim müdürlüğü Tekkeköy Samsun
b) Tarihi ve saati :11.09.2019 - 09:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İhale Tarihi İtibariyle Geçerlilik Süresi Dolmamış Gıda Üretim İzin Belgesi veya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı müdürlüklerden alınan İşletme Kayıt Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 37 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
Ticaret ve/veya sanayi odası yada meslek odası tarafından mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş, ihale son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere öğrencinin artma ihtimali göz önünde bulundurularak ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresi sona ermemiş 1250 öğrencinin günlük öğün ihtiyacı karşılayacak kapasite raporu ve sözleşmenin imzalanmasından sonra yüklenici üstlenmiş olduğu iş için gerekli her türlü tesis, makine, teçhizat, ekipman, araç ve gereçleri sağlamak zorundadır.
4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
İstekliler ihale tarihi itibariyle geçerliğini yitirmemiş "ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi" ve "TS 8985 Hizmet Yeterlilik Belgesi, TSE 13075 belgelerinin", aslını veya noter onaylı suretini teklif zarfında sunmaları zorunludur.
Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu ve/veya özel sektörde tek sözleşmeye dayalı olarak yapılan her türlü Malzemeli yemek hazırlama ve/veya dağıtım ve sonrası işleri hizmetleri kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR