İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

Servis hizmeti alınacaktır

İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00887867
Şehir : İzmir / Gaziemir
Yayınlandığı Gazeteler

9 EYLÜL 03.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/551318
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Asgari 27 yolcu kapasiteli 9 Adet Midibüs ile 1607 sefer , Asgari 16 yolcu kapasiteli 4 Adet Minibüs ile 252 sefer olmak üzere Personelin Taşınması./Hizmet Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
DHMİ Adnan Menderes Havalimanı Başmüdürlüğü /İZMİR
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.11.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DHMİ Adnan Menderes Havalimanı Başmüdürlüğü, İdari Blok Kat:3 Satın Alma ve İkmal Müdürlüğü Toplantı Salonu Gaziemir/İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

DHMİ Adnan Menderes Havalimanı Başmüdürlüğü Personelinin 01/01/2019 - 31/03/2019 tarihleri arasında (3 ay) Taşınması (servis) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/551318

1-İdarenin

a) Adresi : DHMI Adnan Menderes Havalimani GAZİEMİR/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2322742626 - 2322742002
c) Elektronik Posta Adresi : Cunhur.ULGEN@dhmigov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Asgari 27 yolcu kapasiteli 9 Adet Midibüs ile 1607 sefer , Asgari 16 yolcu kapasiteli 4 Adet Minibüs ile 252 sefer olmak üzere Personelin Taşınması./Hizmet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : DHMİ Adnan Menderes Havalimanı Başmüdürlüğü /İZMİR
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2019, işin bitiş tarihi 31.03.2019

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : DHMİ Adnan Menderes Havalimanı Başmüdürlüğü, İdari Blok Kat:3 Satın Alma ve İkmal Müdürlüğü Toplantı Salonu Gaziemir/İZMİR
b) Tarihi ve saati : 26.11.2018 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İsteklilerce teklif edilecek/ çalıştırılacak araçlar İl Trafik Komisyonunca tespit edilen metropol sınırları içinde izin verilen (S) plakalı özel servis araçları ve İl Trafik Komisyonlarınca veya bağlı bulunduğu belediye nezdinde servis araçları için düzenlenen ruhsat, Kamu Kurum ve Kuruluşları Servis Aracı Uygunluk Belgesi, Özel Servis Aracı Uygunluk Belgelerine sahip araçlar olacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
Bu ihalede servis hizmeti; Asgari, 27 yolcu koltuk kapasiteli 9 Adet Midibüs, 16 yolcu koltuk kapasiteli 4 Adet minibüs ile gerçekleştirilecektir. Araçların Yüklenicinin kendi malı olması aranmaz.

a) İsteklilerce teklif edilecek/ çalıştırılacak araçlar Klimalı, en az 2015 model ve İl Trafik Komisyonunca tespit edilen metropol sınırları içinde izin verilen (S) plakalı özel servis araçları ve İl Trafik Komisyonlarınca veya bağlı bulunduğu belediye nezdinde servis araçları için düzenlenen ruhsat, Kamu Kurum ve Kuruluşları Servis Aracı Uygunluk Belgesi, Özel Servis Aracı Uygunluk Belgelerine sahip araçlar olacaktır.Araçların koltuk kapasiteleri artırılmış araçlar olmayacaktır.

b )İhale uhdesinde kalan yüklenici; kiralık araçlar için; her araç için ayrı ayrı düzenlenmiş işin süresince kiralandığını gösterir sözleşmeleri ve çalıştıracağı tüm araçlara ait İl Trafik Komisyonlarınca veya bağlı bulunduğu belediye nezdinde servis araçları için düzenlenen ruhsat, Kamu Kurum ve Kuruluşları Servis Aracı Uygunluk Belgesi, Özel Servis Aracı Uygunluk Belgesini sözleşmeye davette istenilen diğer belgeler ile birlikte, asılları ile birlikte fotokopilerini idareye sunulmasına müteakip teknik heyetçe yapılacak inceleme neticesinde düzenlenecek rapora istinaden sözleşme imzalanacaktır.
Personel Servis Aracı Güzergah İzin Belgesini sözleşme imzalanmasına müteakip idareye sunulacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Personel veya öğrenci taşıma işleridir

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı DHMİ Adnan Menderes Havalimanı Başmüdürlüğü İdari Blok Kat:3 Satın Alma ve İkmal Müdürlüğü Gaziemir/İZMİR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Adnan Menderes Havalimanı Başmüdürlüğü, İdari Blok Kat:3 Satın Alma ve İkmal Müdürlüğü Gaziemir/İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR