SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sertifikalı eğitim programı organizasyonu yaptırılacaktır

SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00919472
Şehir : Ankara / Çankaya
Semt-Mahalle : ÜNİVERSİTELER MAH. / BİLKENT
Yayınlandığı Gazeteler

24 SAAT 01.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/680118
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1- 1. KISIM 9. SKS DEĞERLENDİRİCİSİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI (18 - 23 ŞUBAT 2019) 2- 2. KISIM 10. SKS DEĞERLENDİRİCİSİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI (18 - 23 MART 2019) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Ankara ili Çankaya ilçe sınırları içerisinde bulunan en az 4 yıldızlı bir otelde gerçekleştirilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.01.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 5. Kat Toplantı Salonu Çankaya /Ankara
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

"SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI"“9 VE 10 SKS DEĞERLENDİRİCİSİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI ORGANİZASYONU HİZMETİ ALIMI”
SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

9 ve 10 SKS Değerlendiricisi Sertifikalı Eğitim Programı Organizasyonu Hizmeti Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/680118
1-İdarenin

a) Adresi : SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No:9 Kat:5 Çankaya/ANKARA 06800 Bilkent ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3125851505 - 3124717944
c) Elektronik Posta Adresi : shgm.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
1- 1. KISIM 9. SKS DEĞERLENDİRİCİSİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI (18 - 23 ŞUBAT 2019)
2- 2. KISIM 10. SKS DEĞERLENDİRİCİSİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI (18 - 23 MART 2019)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Ankara ili Çankaya ilçe sınırları içerisinde bulunan en az 4 yıldızlı bir otelde gerçekleştirilecektir.
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 6(altı) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 5. Kat Toplantı Salonu Çankaya /Ankara
b) Tarihi ve saati :24.01.2019 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1- Türkiye Seyahat Acentaları Biriliği (TÜRSAB) üyelik belgesinin aslı veya aslının uygunluğunun noter tarafından onaylı örneği
2- A Grubu Seyahat Acentası olduğuna dair Belgesinin aslı veya aslının noter tarafından onaylı örneği
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Organizasyon, toplantı, seminer vb. düzenleme işleri
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 5. Kat Satınalma Birimi Çankaya /Ankara (Doküman bedeli MAHMUT ESAT BOZKURT CAD. UMUT SOK. NO: 19 KOLEJ/ANKARA adresi ve Banka Hesap Numarası - T.C. Merkez Bankası A.Ş. ANKARA ŞUBESİ IBAN TR 4200 0010 0100 0003 5012 1014 hesabına yatırılacaktır.) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 5. Kat Satınalma Birimi Çankaya /Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR