AFYON ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Şeker ambarı tahmil-tahliye hizmeti alınacaktır

AFYON ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00806617
Şehir : Afyonkarahisar / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

AFYON TÜRKELİ 18.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Fabrikamız içerisinde bulunan Ambarlar ile fabrikamıza bağlı bölge depoları ile kiralanan depolara şeker istiflenmesi ve şeker satışı sırasında şeker yükleme işini kapsamaktadır. İşin miktarı ± % 20 toleranslı 110.000 tondur.
İşin Yapılacağı Yer
:
Fabrika Ambarları, Bölge Depoları ve Kiralık depolar
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.05.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Afyon Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 16. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
T.Ş.F.A.Ş.Afyon Şeker Fabrikası

Şeker Ambarı Tahmil-Tahliye Hizmet işi, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü birim fiyat teklif ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası :2018 / 240284
1-İdarenin
a) adresi :Afyonkarahisar Konya karayolu 22.Km. Afyonkarahisar
b) telefon ve faks numarası :0 272 248 34 80 – 0 272 248 34 87
c) elektronik posta adresi (varsa) :
2-İhale konusu hizmetin
a) niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız içerisinde bulunan Ambarlar ile fabrikamıza bağlı bölge depoları ile kiralanan depolara şeker istiflenmesi ve şeker satışı sırasında şeker yükleme işini kapsamaktadır.
İşin miktarı ± % 20 toleranslı 110.000 tondur.
b) yapılacağı yer :Fabrika Ambarları, Bölge Depoları ve Kiralık depolar
c) işin süresi : 4 Ay
3-İhalenin
a) yapılacağı yer :Afyon Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
b) tarihi ve saati :31.05.2018 Perşembe günü saat 14.00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4. 1- İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (Yüzonsekiz) Türk Lirası karşılığı Afyon Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyon Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9-İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir
10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13-Diğer Hususlar
13.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
13.2. İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR