İGDAŞ İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Sağlık taraması hizmeti alınacaktır

İGDAŞ İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/603748
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2081 adet personel için sağlık taraması hizmeti alınacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İGDAŞ Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmet Binası Kazım Karabekir Cad. No:4 34060 Alibeyköy/Eyüpsultan-İstanbul
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2019 YILI SAĞLIK TARAMASI
İGDAŞ İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2019 Yılı Sağlık Taraması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/603748

1-İdarenin

a) Adresi : KAZIM KARABEKİR CAD. NO:4 34060 ALİBEYKÖY EYÜPSULTAN/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 0212 499 13 04 - 0212 499 13 09
c) Elektronik Posta Adresi : igdas.gazdagitim@hs01.kep.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2081 adet personel için sağlık taraması hizmeti alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : 1) Kavacık Hizmet Binası: Rüzgarlı bahçe mah. Yeni parseller sokak. No:8 Kavacık – Beykoz 2) Selimiye Hizmet Binası: Tıbbiye caddesi No:3 Selimiye-Üsküdar 3) Maltepe Hizmet Binası: Aydınevler mah. Sanayi caddesi. No:38 Maltepe 4) Kartal Hizmet Binası: Çavuşoğlu mah. Eski yakacık caddesi.No:43 Kartal 5) Pendik Hizmet Binası: Doğu mah. Hatboyu caddesi. Pendik 6) Ünalan Ambar Sahası: Baraj yolu sonu sok.No:3 Ünalan-Üsküdar 7) Sancaktepe hizmet Binası: Meclis Mh. Alemdağ Caddesi, Aşkın Sokak, No: 23 / A /Sancaktepe 8) Genel Müdürlük Binası: Kazım Karabekir caddesi. No:4 Alibeyköy/Eyüp 9) Vatan Hizmet Binası: Vatan Caddesi Ulubatlı metro istasyonu yanı Fatih 10) Avcılar Hizmet Binası: Üniversite mah. Toker kardeşler sokak. No:5 Parseller-Avcılar 11) Sultangazi Hizmet Binası: Cumhuriyet mah. Necip fazıl caddesi. No:3 Sultangazi 12) Şişli Hizmet Binası: Halide edip Adıvar caddesi. No:1 Okmeydanı –Şişli 13) Silivri Hizmet Binası: Alibey mah. Terminal caddesi. No:17 Silivri 14) Bağcılar Hizmet Binası: İnönü mah. Bağcılar caddesi. 27. sok. No:1/1 Bağcılar 15) Küçükçekmece Ambar: Gümüşpala mah. Askerlik Şubesi yanı E-5 Yanyol Küçükçekmece
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 32(otuz iki) gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İGDAŞ Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmet Binası Kazım Karabekir Cad. No:4 34060 Alibeyköy/Eyüpsultan-İstanbul
b) Tarihi ve saati : 10.12.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
İstekliler, hizmet sunarken kullanacakları araçların "Türkiye Atom Enerji Kurumu" tarafından lisanslı ve onaylı olduğuna ilişkin belgeleri teklifleri ile birlikte sunmalıdır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İGDAŞ Genel Müdürlüğü Muhaberat Şefliği Kazım Karabekir Cad. No:4 34060 Alibeyköy/Eyüpsultan-İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR