ÇEKMECE NÜKLEER ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ

Sağlık hizmeti alınacaktır

ÇEKMECE NÜKLEER ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/341093
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Tam Zamanlı İş Güvenliği Uzmanı (4,5 Ay), İş Yeri Hekimi Hizmeti (281 Saat), Tam Zamanlı Diğer Sağlık Personeli Hizmeti(4,5 Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.07.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı - Yarımburgaz Mah. Nükleer Araştırma Merkezi Yolu No:10 K.Çekmece/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

OSGB HİZMET ALIMI

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU

OSGB HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/341093

1-İdarenin

a) Adresi : YARIMBURGAZ MAH. NÜKLEER ARAŞTIRMA MERKEZİ YOLU 34303 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124732600 - 2124732634
c) Elektronik Posta Adresi : omer.donmz@taek.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Tam Zamanlı İş Güvenliği Uzmanı (4,5 Ay), İş Yeri Hekimi Hizmeti (281 Saat), Tam Zamanlı Diğer Sağlık Personeli Hizmeti(4,5
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve Radyoaktif Atık Yönetim Dairesi Başkanlığı
c) Süresi : İşe başlama tarihi 15.08.2019, işin bitiş tarihi 31.12.2019


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı - Yarımburgaz Mah. Nükleer Araştırma Merkezi Yolu No:10 K.Çekmece/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 29.07.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İsteklilerin, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği'nde belirtilen niteliklere haiz olduklarına ilişkin olarak ilgili kurum tarafından yetkilendirildiklerine dair "Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Yetki Belgesi’nin aslını ya da noter onaylı suretini ya da aslı idarece görülerek onaylanmış suretini teklifleri kapsamında ihale komisyonuna sunmaları zorunludur

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Çok tehlikeli işyerleri grubunda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde noter onaylı sözleşme kapsamında taahhüt edilerek tamamlanmış olan “işyerlerinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler gereğince zorunlu olan iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri (OSGB) eliyle yürütülmesine yönelik hizmet alımı işleri” benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı - Yarımburgaz Mah. Nükleer Araştırma Merkezi Yolu No:10 K.Çekmece/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR