ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Reklam danışmanlık hizmeti ile reklam, tanıtım ve basılı ürün alınacaktır

ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01114534
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

İLKSAYFA 13.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020 / 003
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kurumsal Reklam ve Danışmanlık Hizmet alımı ile Reklam, Tanıtım ve Basılı Ürün Alımı Ayrıntılı bilgiye İdare adresinde bulunan İhale dokümanından ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.01.2020 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Atılım Üniversitesi Atılım Kampüsü / İdari Bina Toplantı Salonu / Kızılcaşar Mahallesi / 06836 / Gölbaşı/ANKARA
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
KURUMSAL REKLAM VE DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İLE REKLAM, TANITIM VE BASILI ÜRÜNLERİN ALIMI

Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğinin 16 ıncı maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İKN : 2020 / 003
1- İdarenin
a) Adresi : Atılım Üniversitesi Kampüsü / Kızılcaşar Mahallesi - 06836 İncek / Ankara
b) Telefon ve Faks numarası : 0 312 586 81 68 / 0 312 586 81 49
c) E-posta adresi : satinalma@atilim.edu.tr
d) İhale İlanının görülebileceği internet adresi https://www.atilim.edu.tr/tr/satinalma-direktorlugu
2 – İhale Konusu Mal/Hizmet Alımının
a) Adı : Atılım Üniversitesi Kurumsal Reklam ve Danışmanlık Hizmet alımı ile Reklam, Tanıtım ve Basılı Ürün Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : Kurumsal Reklam ve Danışmanlık Hizmet alımı ile Reklam, Tanıtım ve Basılı Ürün Alımı - Ayrıntılı bilgiye İdare adresinde bulunan İhale dokümanından ulaşılabilir.
c) Teslim yeri : Sözleşme konusu mallar Atılım Üniversitesi Kampüsü (İdari Bina - Satınalma Direktörlüğü) / Kızılcaşar Mahallesi – 06836 İncek / Ankara adresine teslim edilecektir. Ödemeler Yüklenici tarafından teslimi yapılan Hizmetler ile mallara dair her ayın bitiminde kesilecek faturaların İdarece kontrol ve kabulünü müteakip 120 (Yüzyirmi) takvim günü içinde yapılır.
d) Teslim Tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip 36 (Otuzaltı) ay
3 – İhalenin
a) Tarihi ve Saati : 21.01.2020 – 14:30
b) İhale yapılacağı yer : Atılım Üniversitesi Atılım Kampüsü / İdari Bina Toplantı Salonu / Kızılcaşar Mahallesi / 06836 / Gölbaşı/ANKARA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler:
4.2.1.1. İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
Toplam cironun 3.000.000.-TL’den az olmaması gerekir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.2.2.2. Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim ve/veya vergi borcu olmadığına dair belgeler.
(Gerekli açıklama İdari Şartnamededir.)

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
İş Bitirme belge tutarı toplamda en az 1.000.000,00.-TL olacaktır. (Bu tutar son 1 yıl içerisinde gerçekleştirilen bir veya birden fazla iş bitirme belgesi ile sağlanabilir)
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Benzer iş olarak kabul edilebilecek işler; Kamu veya Özel sektöre her türlü Kurumsal Reklam ve danışmanlık hizmeti işleri ile Reklam, Tanıtım ve basılı ürün satışı (İş deneyim belgesi veya Fatura (İş deneyim belgesi yerine Fatura konulacaksa Faturaya konu sözleşme ve fatura asıl nüshası/noter onaylı sureti)

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.- TL (YüzTürklirası) bedel karşılığı (Doküman bedeli: Denizbank Ankara Ticari Merkez Şubesi Atılım Üniversitesi Hesabı / İban No: TR06 0013 4000 0028 0383 2005 34 No’lu hesaba - Firma Bilgileri (gerçek ve tüzel kişi unvanı, vergi ve kimlik numaraları belirtilerek) ve Ödemeye ilişkin İhale Konusu işin adı ve İhale kayıt numarası yazılarak- ödeme yapılmalıdır) Atılım Üniversitesi Satınalma Direktörlüğü–Kızılcaşar Mahallesi/İncek/ Ankara adresinden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Atılım Üniversitesi Satınalma Direktörlüğü–Kızılcaşar Mahallesi/ İncek/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
9.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. İş ortaklığı/Adi ortaklık veya Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR