HATAY SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Rapor hazırlama hizmeti alımı

HATAY SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00926652
Şehir : Hatay
Yayınlandığı Gazeteler

HATAY ASİ 10.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/660973
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
AVRUPA BİRLİĞİ MADAD HİBE FONU TEMİNİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORLARI HAZIRLANMASI 6 ADET Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Hatay ili Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Altınözü, Yayladağı İlçeleri ve Defne Harbiye Mahallesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.01.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
HATSU Genel Müdürlüğü Projeler Dairesi Başkanlığı Altınçay Mah. M.Kafadar Cad. No:3 Antakya / HATAY
İhale Usulü
:
4734 KİK, Belli İstekliler Arasında
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

PROJE TANITIM RAPORU VE ÇEVRESEL ETKİ TARAMA RAPORLARI HAZIRLANMASI DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR

HATAY SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Proje Tanıtım Raporu ve Çevresel Etki Tarama Raporları Hazırlanması danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası : 2018/660973

1-İdarenin
a) Adresi : Altınçay Mahallesi M. Kafadar Cad. No:3 ANTAKYA/HATAY
b) Telefon ve faks numarası : 3262124333-34-35 - 3262125888
c) Elektronik Posta Adresi : musa.sayman01@gmail.com
ç) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : AVRUPA BİRLİĞİ MADAD HİBE FONU TEMİNİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORLARI HAZIRLANMASI 6 ADET
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Hatay ili Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Altınözü, Yayladağı İlçeleri ve Defne Harbiye Mahallesi
c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 45 takvim günüdür

3- Ön yeterlik değerlendirmesinin
a) Yapılacağı yer : HATSU Genel Müdürlüğü Projeler Dairesi Başkanlığı Altınçay Mah. M.Kafadar Cad. No:3 Antakya / HATAY
b) Tarihi ve saati : 17.01.2019 10:00

4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,
4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge
4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar. Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerin değerlendirilmesinde ;
a) Toplam ciro için en az 350.000 TRY (Türk Lirası)
b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık hizmet işleri için, 200.000 TRY (Türk Lirası) tutarı ön yeterlilik asgari şartı olarak istenir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan yeterli kabul edilir.
Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında 400.000 TRY (Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel:
1) Asgari Yeterlik kriteri olarak; İhale konusu danışmanlık hizmet alımı işi için aşağıda “Pozisyon – Adet – Deneyim Süresi” belirtilen niteliklerde anahtar teknik personel öngörülmektedir.
Yeterlilik olarak istenen anahtar teknik personel :
Pozisyon Adet Deneyim Süresi (Yıl)
Proje Müdürü (Çevre Müh./İnşaat Müh.) 1 10 Yıl
Proje Mühendisi (Çevre Müh./İnşaat Müh.) 1 5 Yıl
2) Anahtar teknik personellerin eğitimini gösteren diploma veya mezuniyet belgesi ile Meslek Odası Kayıt Belgesi ve özgeçmiş formu sunulması ön yeterlik asgari şartı olarak zorunludur. Anahtar teknik personel dışında çalıştırılacak teknik personele ait şartlar tip idari şartnamenin Diğer Hususlar maddesinde belirtilmiştir.
3)Yeterlik kriteri olarak öngörülen anahtar teknik personelin, ihale konusu işin uzmanı olması zorunludur. Anahtar teknik personelin ihale konusu hizmet ile ilgili uzmanlığı, proje müdürünün asgari 3 (Üç) adet, mühendisler için asgari bir(1) adet ihale konusu iş veya benzer iş niteliğine uygun projelerde çalışmış olduğunu (Resmi Kurumlarca onaylı Fizibilite Raporu) gösteren belgeler ile belgelenecektir.
4) Bu personelin özel sektörde geçen toplam deneyim süresi ile ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen toplam deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; danışmanlık hizmet işleri ile ihale konusu iş ve benzer işlere ilişkin mesleki deneyimi özgeçmiş formuyla, ilgisine göre son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu belgeleriyle tevsik edilir.
5) Bir ihalede anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda sözleşmenin uygulanmasında teknik personel olarak istihdam edilebilir.
6) İş ortaklıklarında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve özel ortaklara ait anahtar teknik ve teknik personelin tamamı değerlendirilir.
7) Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, adayın veya isteklinin bünyesinde çalıştıklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler. Adayın veya isteklinin teknik personel olarak bildirdiği kişiler ise ihale konusu işte çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler.
8) Anahtar teknik personel ve teknik personel olarak bildirilen kişiler, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide bünyesinde çalışamazlar.
9) Bu niteliklere sahip gerçek kişi istekliler, şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının, anahtar teknik personel ve teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.
b) Teknik Personel:
Proje Müdürü :
Proje Mühendisi:
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.İçmesuyu Projeleri Hazırlanması veya Kanalizasyon Projeleri Hazırlanması veya Dış Kredi veya Hibe Kredi (Fon) Teminine Yönelik Fizibilite Raporu Hazırlanması İşleri
5. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından 5 aday teklif vermek üzere davet edilecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Projeler Dairesi Başkanlığı adresinden satın alınabilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların Ön yeterlik dökümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.İhale dokümanı, teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde gönderilecektir.
9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar HATSU Genel Müdürlüğü Projeler Dairesi Başkanlığı Altınçay Mah. M.Kafadar Cad. No:3 Antakya / HATAY adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR