İPEKYOLU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Pyhton programlarının eğitim hizmeti alınacaktır

İPEKYOLU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/11654
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen Kodlavan adlı proje 1-(Temel yazılım eğitimde Pyhton programlarının eğitim 24 saat ) 2-(Kodlama eğitimde App Inventor, Kodu Game Lab, Ar
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.01.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Van - İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ( Toplantı Salonunda )
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KODLAVAN ADLI PROJE 1-(TEMEL YAZILIM EĞİTİMDE PYHTON PROGRAMLARININ EĞİTİMİ) 2-(KODLAMA EĞİTİMDE APP INVENTOR, KODU GAME LAB, AR HİZMETİ ALINACAKTIR
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen Kodlavan adlı proje 1-(Temel yazılım eğitimde Pyhton programlarının eğitim 24 saat ) 2-(Kodlama eğitimde App Inventor, Kodu Game Lab, Ar hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/11654

1-İdarenin
a) Adı : İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : YALI MAH. İSKELE CAD. İSKELE KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BAHÇESİNDE İPEKYOLU / VAN İPEKYOLU/VAN
c) Telefon ve faks numarası : 4322166402 - 4322166405
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen Kodlavan adlı proje 1-(Temel yazılım eğitimde Pyhton programlarının eğitim 24 saat ) 2-(Kodlama eğitimde App Inventor, Kodu Game Lab, Ar
b) Niteliği, türü ve miktarı : İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen Kodlavan adlı proje kapsamında yapılacak olan hizmet alımı işinin koşullarını belirlemek amacı ile hazırlanmıştır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün belirleyeceği kurumlar olacak,
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 03.02.2020, işin bitiş tarihi 05.03.2020
d) İşe başlama tarihi : 03.02.2020

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 21.01.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Van - İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ( Toplantı Salonunda )

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR