ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Puan karşılığı laboratuvar hizmeti alınacaktır

ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00907224
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

GÜÇLÜ ANADOLU 03.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/618804
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Puan Karşılığı Laboratuvar Hizmeti Alımı (Kromatografik Test Grubu) 1.832.110 Puan Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satın Alma Bürosu (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İhale Komisyon Odası İbn-i Sina Hastanesi Akademik Yerleşke L3) Samanpazarı/ANKARA
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.12.2018 11:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satın Alma Bürosu (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İhale Komisyon Odası İbn-i Sina Hastanesi Akademik Yerleşke L3) Samanpazarı/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TIP FAKÜLTESİ YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ


Puan Karşılığı Laboratuvar Hizmeti Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/618804

1-İdarenin

a) Adresi

:

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İbn-i Sina Hastanesi Akademik Yerleşke L-Blok Kat:3 06100 SAMANPAZARI ALTINDAĞ/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3125082315 - 3123103829

c) Elektronik Posta Adresi

:

dsermaye@medicine.ankara.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Puan Karşılığı Laboratuvar Hizmeti Alımı (Kromatografik Test Grubu) 1.832.110 Puan
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satın Alma Bürosu (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İhale Komisyon Odası İbn-i Sina Hastanesi Akademik Yerleşke L3) Samanpazarı/ANKARA

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 730(yedi yüz otuz) gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satın Alma Bürosu (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İhale Komisyon Odası İbn-i Sina Hastanesi Akademik Yerleşke L3) Samanpazarı/ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

27.12.2018 - 11:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %20’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %12'sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

Söz konusu ihale kapsamında Teknik Özellikleri aşağıda yazılı olan ve ihale konusu testlerin çalışmasında kullanılacak teknik şartnamede özellikleri belirtilen cihaz veya cihazlar, isteklinin kendi malı olacaktır.
Cihazın Özellikleri

1.Firma, cihazın çalışma sistemleri ve diğer teknik özellikler hakkında ayrıntılı bilgi verecektir.
2. Cihaz ve testler için gerekli olan kontrol, kalibratör, dilüent standart, reaksiyon küvetleri, örnek kapları, yıkama solusyonları, tampon çözeltiler, printer kağıtları, yazıcı kartuşları, şeritleri, toner, yetecek miktarda onaylı kolon, koruyucu kolon vb her türlü sarf malzemeleri (adı belirlenemeyenler dahil) ücretsiz sağlayacaktır.
3. Cihazın bir teknik arızasından veya kitten kaynaklanan kayıpları firma karşılayacaktır. Arızaya 24 (yirmidört) saatte müdahele edilecektir, 24 saatte çalıştırılamayan cihazı firma değiştirecektir (bu şart yardımcı diğer araç,gereçler içinde geçerlidir), aksi takdirde firma testleri hastaya verilecek saate kadar uzmanların uygun gördüğü bir şekilde bedelini karşılayarak çalışılmasını sağlayacaktır.
4. Firma, cihazın bilgisayar donanımı ile uyumlu çalışabilen ve laboratuar yazılım programları
Gelişmiş bilgisayar verecektir. Bilgisayarın hasta ve test sonuçlarını saklama kapasitesi belirtilecektir. PC,CD yazıcı içermelidir.
5. Cihaz uzmanın isteği doğrultusunda gerekirse tek bilgisayardan kontrolünüde sağlayacak.
6. cihazın hastane otomasyon sistemine entegrasyonunu (ücretsizdir)yapacaktır.
7. Kitlerin çalışması için gerekli olan kontrol serumları (internal ve eksternal), kontrolleri çalışmak için gerekli olan kitler, tekrarlanan testlerle ilgili kayıplar, kalibrasyonda kullanılan kitlerle ilgili kayıplar, hatalı test kullanımı ile ilgili kayıplar firmaya aittir. Bu testler için firmaya ekstra ücret ödenmeyecektir.
8. Cihazın her türlü sarf malzemelerini (termal kağıt, printer kağıdı, kartuş, disket, CD.masa, vb) karşılamakla yükümlüdür.
9. Teklif edilen cihazın gösterilen mekanı cihaza uygun hale getirecek, gerekli araç gereçleri (A standardında klima, en az bir saatlik güç kaynağı, santrifüj , buzdolabı, elektrik malzamesi vb..) kendisi temin edecektir. Bu araç ve gereçlerin düzenli bakımını sağlayacak ve belgeleyecektir.
10. Firma ihale listesindeki parametrelerden herhangi birini temin edemeyeceği bir durumda test sayısı bitinceye kadar laboratuar uzmanlarının uygun gördüğü şekilde çalışılmasın sağlayacaktır
11.Kurulacak sistemde olabilecek herhangi bir arıza durumunda hızlı müdahale edilmesini sağlamak
amacıyla, sistemle üretici firma arasında internet üzerinden online bağlantı kurulmalıdır.
12. Cihazların çalışabildiği optimum nem ve ısıyı belirtecek ve bunu sağlayacak cihazları da sağlayacaktır.
13. Her türlü malzeme laboratuara geldiği zaman mutlaka firma elemanı da olacaktır..
14 Sistemlerin çalışması sırasında, hastane güç kaynağının yetersiz olacağı durumlarda firma kesintisiz güç kaynağını sağlayacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Kamu veya Özel sektörde gerçekleştirilen hertürlü laboratuar hizmet alımları benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Akademik Yerleşke L Blok Kat:3 06100 Samanpazarı/ANKARAadresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satın Alma Bürosu (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İbn-i Sina Hastanesi Akademik Yerleşke L3) Samanpazarı/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR