KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK.

Proje yapım danışmanlık hizmeti alınacaktır

KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00823749
Şehir : Konya
Yayınlandığı Gazeteler

KONYA YENİGÜN 14.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/298605
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Görev Sahasına Giren 8 İlde Jeotermal Kaynakların Değerlendirilmesi ve Raporlanması Konusunda Danışmanlık Hizmeti Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Görev Sahasına Giren 8 il (Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.06.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Şeyh Sadrettin Mah. Ferit Paşa Cad. No:18 42040 Meram KONYA Ekonomik Kalkınma, Sanayi ve Hizmetler Koordinatörlüğü
İhale Usulü
:
4734 KİK, Belli İstekliler Arasında
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

PROJE YAPIM DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR

KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

Jeotermal Kaynakların Değerlendirilmesi Projesi danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası

:

2018/298605

1-İdarenin

a) Adresi

:

ŞEYH SADRETTİN MAH. FERİT PAŞA CAD. NO:18 42110 MERAM/KONYA

b) Telefon ve faks numarası

:

3322802800 - 3322802900

c) Elektronik Posta Adresi

:

bilgi@kop.gov.tr

ç) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Görev Sahasına Giren 8 İlde Jeotermal Kaynakların Değerlendirilmesi ve Raporlanması Konusunda Danışmanlık Hizmeti
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Görev Sahasına Giren 8 il (Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat)

c) İşin süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 360 takvim günüdür

3- Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer

:

Şeyh Sadrettin Mah. Ferit Paşa Cad. No:18 42040 Meram KONYA Ekonomik Kalkınma, Sanayi ve Hizmetler Koordinatörlüğü

b) Tarihi ve saati

:

26.06.2018 10:00

4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,
4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar. Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerin değerlendirilmesinde ;
a) Toplam ciro için en az 160.000 TRY (Türk Lirası)
b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık hizmet işleri için, 95.000 TRY (Türk Lirası) tutarı ön yeterlilik asgari şartı olarak istenir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan yeterli kabul edilir.

4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beşyıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan 160.000 TRY (Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:

a) Anahtar Teknik Personel:

Anahtar Teknik Personel için şu özellikler belgelendirilecektir; Mühendislik/Mimarlık veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin herhangi bir bölümünden mezun olmak, en az 10 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, benzer iş konularında en az bir projede görev yapmış olmak

b) Teknik Personel:

Teknik Personel
1-Proje Yöneticisi (1 kişi)
Danışman/Yüklenici Firma tarafından çalışma süresince proje yöneticisi olarak tam zamanlı olarak istihdam edilecek kişinin asgari aşağıdaki şartları sağlaması zorunludur.
Mühendislik/Mimarlık veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin herhangi bir bölümünden mezun olmak
En az 10 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak
Benzer iş konularında en az bir projede görev yapmış olmak
Yukarıda belirtilenlere ek olarak aşağıdaki özellikler avantaj olarak değerlendirilecektir.
İngilizce lisanını biliyor olmak
Yüksek Lisans / Doktora eğitim durumu
Proje yöneticisi olarak belirlenen kişi projenin genel koordinasyonundan sorumlu olacaktır. İdare adına veya İdarece istenen proje ile ilgili her türlü bilgilendirme ve sunumlar bu kişi tarafından gerçekleştirilecek olup tam zamanlı çalışacaktır.
2-Diğer Teknik Personel (8 kişi)
Danışman/Yüklenici Firma proje süresince Jeoloji Mühendisi, Hidrojeoloji/Hidroloji Uzmanı, Turizm Uzmanı, Tarım Uzmanı, Kalkınman/Kırsal Kalkınma Uzmanı, Jeotermal Enerji Uzmanı, CBS Uzmanı ve gerekli fizibilite çalışmaları için İktisatçı olmak üzere aşağıda özellikleri verilen personel en az yarı zamanlı proje kapsamında istihdam edecektir.
Teknik personellerin belirtilen özelliklerinin yanı sıra
Yüksek Lisans / Doktora yapmış olması
Ek avantaj olarak değerlendirilecektir.
2.1 Jeoloji Mühendisi
Mühendislik/Mimarlık Fakültesinin Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun olmak
En az 10 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak
Jeotermal kaynakların araştırılması ve değerlendirilmesi ile genel jeoloji alanlarında çalışmış olmak
Benzer iş konularında en az bir projede görev almış olmak
2.2 Hidrojeoloji/Hidroloji Uzmanı
Mühendislik/Mimarlık Fakültesinin ilgili bölümlerinden mezun olmak
En az 10 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak
Asgari 5 yıl jeotermal kaynakların araştırılması ve değerlendirilmesi, yeraltısuyu kaynaklarının araştırılması ve su kimyası alanlarında çalışmış olmak
Benzer iş konularında en az bir projede görev almış olmak
2.3 Turizm Uzmanı
Turizm Fakültesinin ilgili bölümünden mezun olmak
En az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak
Termal oteller üzerine çalışmış olmak
2.4 Tarım Uzmanı
Mühendislik/Mimarlık Fakültesinin Ziraat/Gıda bölümlerinden mezun olmak
En az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak
Termal seracılık/kurutma alanında çalışmış olmak
2.5 Kalkınman/Kırsal Kalkınma Uzmanı
Fakültelerin ilgili bir bölümünden mezun olmak
En az 10 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak
Kalkınman/Kırsal Kalkınma konusunda çalışmış olmak
2.6 Jeotermal Enerji Uzmanı,
Mühendislik/Mimarlık Fakültesinin ilgili bir bölümünden mezun olmak
En az 10 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak
Jeotermal kaynakların tespiti, Jeotermal enerjinin kullanım alanları ve reenjeksiyon konularında çalışmış olmak
2.7 CBS Uzmanı
Mühendislik/Mimarlık Fakültesinin ilgili bir bölümünden mezun olmak
En az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak
Görselliği artırılmış, uzaktan erişim imkânı sağlayan portal hazırlanması konusunda çalışmış olmak ve ilgili yazılım bilgisine haiz olmak.
2.8 İktisatçı
Fakültelerin ilgili bölümünden mezun olmak
En az 10 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak
Fizibilite etütleri ve geri dönüş sürelerinin hesaplanması konularında çalışmış olmak.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Jeotermal Kaynak koruma alanı etüt proje işleri veya jeotermal alanlarda kuyu açma, deneme, kuyu tecrübe etmek, gaz, sıcaklık ve basınç ölçümleri yapılan işler, jeotermal kaynak bulmaya ve jeotermal sondaj lokasyonunun belirlenmesine yönelik her türlü saha araştırmaları etüt ve proje işleri ile ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan (Jeotermal kaynak kullanımına yönelik çalışmalar, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt; altyapı, üstyapı veya parsel bazında jeolojik-jeoteknik etüt çalışmaları) ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından 9 aday teklif vermek üzere davet edilecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ekonomik Kalkınma, Sanayi ve Hizmetler Koordinatörlüğü adresinden satın alınabilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların Ön yeterlik dökümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.İhale dokümanı, teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde gönderilecektir.

9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar Şeyh Sadrettin Mah. Ferit Paşa Cad. No:18 42040 Meram KONYA Ekonomik Kalkınma, Sanayi ve Hizmetler Koordinatörlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR