ULUDAĞ MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ

Proje hizmeti alınacaktır

ULUDAĞ MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00979178
Şehir : Bursa / Nilüfer
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ MARMARA 11.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
BURSA''DA MEYDAN 11.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/171680
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Uludağ Milli Parkı sınırları içerisinde yürütülecek proje çalışmaları Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.04.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Uludağ Milli Park Müdürlüğü Sarıalan Mevkii Uludağ Osmangazi BURSA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ULUDAĞ MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ


TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 2 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ULUDAĞ MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ'NDE 2019 YILINDA YAPILACAK TABİAT TURİZMİ İZLEME DEĞERLENDİRME VE ZİYARETÇİ MEMNUNİYETİNİN TESPİTİ PROJE ÇALIŞMALARI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/171680

1-İdarenin

a) Adresi : Sarıalan Mevkii Uludağ Milli Parkı OSMANGAZİ/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 2242852335 - 224 285 23 38
c) Elektronik Posta Adresi : uludag@ormansu.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Uludağ Milli Parkı sınırları içerisinde yürütülecek proje çalışmaları
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Uludağ Milli Park Müdürlüğü Osmangazi BURSA
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 8(sekiz) aydır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Uludağ Milli Park Müdürlüğü Sarıalan Mevkii Uludağ Osmangazi BURSA
b) Tarihi ve saati : 19.04.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekli serbest ormancılık büro ve şirketi; İlgili ihale yönetmeliğinde belirtilen sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin karşılığı ve ihale tarihinde büro veya şirketin faal olduğunu gösteren, 5531 sayılı kanunun 4. ve 5. Maddelerinde belirtilen orman mühendisliği konularına ait ihaleli işler için düzenlenen, Orman Mühendisleri Odasından alınmış “Serbest Ormancılık/ Orman Ürünleri/ Büro ve Şirketi Oda Tescil ve 5531 Sayılı Kanuna ait Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi’ni teklif ekinde sunacaktır.
Serbest Orman Mühendisi veya Şirketi; İhale sözleşmesinin imzalamadan önce, sahiplerinin ve ortaklarının her birisi için, Orman Mühendisleri Odasından ihale konusu iş için alınmış, 5531 Sayılı Kanundaki mesleki faaliyetler konularına ait ihaleli işler için düzenlenen “Meslek Mensubu Olduğu Oda Kayıt Belgesini” sunmak zorundadır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler .

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Biyolojik Çeşitlilik, Ekoturizm, Avcılık ve Yaban hayatı, Korunan Alanlar, Sulak Alanlar, Ormancılık Faaliyetleri, İzleme, Değerlendirme, Fizibilite, Envanter, Etüt, Ziyaretçi Memnuniyetinin Tespiti ve Anket gibi konulardan herhangi biri veya birkaçı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Uludağ Milli Park Müdürlüğü Sarıalan Mevkii Uludağ Osmangazi BURSA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Uludağ Milli Park Müdürlüğü Sarıalan Mevkii Uludağ Osmangazi BURSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR