ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE

Proje hizmeti alınacaktır

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00805427
Şehir : Ankara / Yenimahalle
Yayınlandığı Gazeteler

HATAY SÖZ 17.05.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/229240
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
4 ADET SEL KONTROL PROJESİ İŞİ, 1 ADET ÇIĞ KONTROLÜ PROJESİ VE 2 ADET YEŞİL KUŞAK AĞAÇLANDIRMA UYGULAMA PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR
İşin Yapılacağı Yer
:
Erzurum/Oltu, Hatay Hassa, Hatay/İskenderun, Kayseri/Yahyalı, İzmir/Ödemiş, Ankara/Kalecik, Mersin/Tarsus.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.06.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İdarenin Adresinde bulunan Bakanlık Ana Hizmet Binası 11. Kat B Blok Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


4 ADET SEL KONTROL PROJESİ İŞİ, 1 ADET ÇIĞ KONTROLÜ PROJESİ VE 2 ADET YEŞİL KUŞAK AĞAÇLANDIRMA UYGULAMA PROJESİ

1. Kısım: Erzurum İli Oltu İlçesi Vişneli Köyü Atçayırı Deresi Sel Kontrol Projesi İşi Hizmet Alımı.
2. Kısım: Hatay İli Hassa İlçesi Tiyek ve Söğüt Deresi Sel Kontrolü Uygulama Projesi İşi Hizmet Alımı.
3.Kısım: Hatay İli İskenderun İlçesi Azganlık Beldesi ve Suluca Deresi Sel Kontrol Projesi İşi Hizmet Alımı.
4.Kısım: Kayseri İli Yahyalı İlçesi Aladağ Milli Parkı Kapuzbaşı Havzası Sel Kontrol Projesi İşi Hizmet Alımı.
5.Kısım: İzmir İli Ödemiş İlçesi Bozdağ Kayak Merkezi Çığ Kontrolü Projesi İşi Hizmet Alımı.
6.Kısım: Ankara İli Kalecik İlçesi Yalım Mahallesi Göleti Havzası Yeşil Kuşak Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Projesi İşi Hizmet Alımı.
7.Kısım: Mersin İli Tarsus İlçesi Pamukluk Baraj Havzası Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Uygulama Projesi İşi Hizmet Alımı.
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/229240
1-İdarenin
a) Adresi
: Beştepe Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No:71 06560 Yenimahalle/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 0 312 207 50 28 – 0 312 207 57 56
c) Elektronik Posta Adresi : nbirim@ormansu.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
:
4 Adet Sel Kontrol Projesi İşi, 1 Adet Çığ Kontrolü Projesi ve 2 Adet Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Uygulama Projesi hizmet alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Erzurum/Oltu, Hatay Hassa, Hatay/İskenderun, Kayseri/Yahyalı, İzmir/Ödemiş, Ankara/Kalecik, Mersin/Tarsus.
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 90 (doksan) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İdarenin Adresinde bulunan Bakanlık Ana Hizmet Binası 11. Kat B Blok Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 07.06.2018 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İhale konusu iş, 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç işleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun”un 4 üncü maddesi 1 inci fıkrası (a) bendi kapsamına giren orman mühendisleri ile orman yüksek mühendislerinin mesleki faaliyet konularından olması, bu işin 5531 sayılı Kanun’un 5 inci maddesine göre, Orman Mühendisleri Odasınca yetkilendirilen, danışmanlık hizmet sunucuları orman mühendisi ve orman yüksek mühendisi unvanlı meslek mensuplarının hak ve yetkisinde bulunması, bu meslek mensuplarının 5531 sayılı Kanunun 7 inci ve 8 inci maddelerine dayanarak yürürlüğe konulan “Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği” nin 12 inci ve 13 üncü maddelerine göre kurdukları, Orman Mühendisleri Odasından tescilli, Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Büroları, Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Şirketlerinin iştigal sahalarına girmektedir. İhale dokümanları hazırlanırken bu hususların dikkate alınması yasal zorunluluktur.
Buna göre, aday veya istekli serbest ormancılık büro ve şirketin; ihale konusu işin yerine getirmesi için, ilgili ihale yönetmeliğinde belirtilen (sicil, izin, ruhsat vb.) belgelerin karşılığı ve ihale tarihinde büro ve şirketin faal olduğunu gösteren, 5531 sayılı Kanunun 4. ve 5 inci maddelerindeki orman mühendisliği konularına ait ihaleli işler için düzenlenen, Orman Mühendisleri Odasından alınmış “Serbest Ormancılık/Orman Ürünleri/Büro ve Şirketi Oda Tescil ve 5531 Sayılı Kanuna Ait Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Sel Kontrol İçin Benzer İş: Sel Kontrol, Sel ve Heyelan Kontrol
Çığ İçin Benzer İş: Çığ Kontrol, Kar Perdesi, Kar Siperi
Yeşil Kuşak İçin Benzer İş: Yeşil Kuşak Ağaçlandırma, Erozyon Kontrol, Ağaçlandırma, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol, Sel Kontrol
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İdarenin Adresinde Bulunan Bakanlık Ana Hizmet Binası 12. Kat B Blok 2 Nolu Ofis - İhale ve Satın Alma Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İdarenin Adresinde Bulunan Bakanlık Ana Hizmet Binası 12. Kat B Blok 2 Nolu Ofis - İhale ve Satın Alma Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR