ZONGULDAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Pişmiş yemek veya kumanya alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00740107
Şehir : Zonguldak / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ADIM 20.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ŞAFAK 20.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/30759
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
7.270 ADET İAŞE (PİŞMİŞ YEMEK) veya Kumanya Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü, Çaydamar Mah. Şehit Er Bülent Şanal Cad.No:16 Emn.Müd.Ek Hiz.Binası MERKEZ/ZONGULDAK
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.01.2018 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çaydamar Mah. Şehit Er Bülent Şanal Cad. No:16 Emn. Müd. Ek Hizmet Binası Lojistik Şube Müdürlüğü MERKEZ/ZONGULDAK
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
2000 KALORİLİK İAŞE (PİŞMİŞ YEMEK) VEYA KUMANYA ALIMI
ZONGULDAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


2000 Kalorilik İaşe (pişmiş yemek) veya Kumanya Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası: 2018/30759
1-İdarenin
a) Adresi: Çaydamar Mah. Şehit Er Bülent ŞANAL Cad. No:16 Emn. Müd. Ek Hizmet Binası 67100 ZONGULDAK MERKEZ/ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası: 3722572675-5673 - 3722572627
c) Elektronik Posta Adresi: zonguldaksatinalma@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı: 7.270 ADET İAŞE (PİŞMİŞ YEMEK) veya Kumanya
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü, Çaydamar Mah. Şehit Er Bülent Şanal Cad.No:16 Emn.Müd.Ek Hiz.Binası MERKEZ/ZONGULDAK
c) Süresi: İşe başlama tarihi 15.02.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2018
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Çaydamar Mah. Şehit Er Bülent Şanal Cad. No:16 Emn. Müd. Ek Hizmet Binası Lojistik Şube Müdürlüğü MERKEZ/ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati: 31.01.2018 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu yada özel kurumlarda gerçekleştirilmiş tek sözleşmeye bağlı yemek pişirme, taşıma ve dağıtım hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı LOJİSTİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA BÜRO AMİRLİĞİ Çaydamar Mah. Şehit Er Bülent ŞANAL Cad.No:16 Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası MERKEZ/ZONGULDAK adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar LOJİSTİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA BÜRO AMİRLİĞİ Çaydamar Mah. Şehit Er Bülent ŞANAL Cad.No:16 MERKEZ/ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR