ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞL. SAYMANLI

Personel taşıma için servis hizmeti alınacaktır

ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞL. SAYMANLI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00848091
Şehir : Denizli / Merkezefendi
Yayınlandığı Gazeteler

HİZMET 04.08.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YENİ OLAY 04.08.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/393488
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 Adet sürücü dahil en az 25 kişilik araç ile 104 iş günü servis hizmeti alımı. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
1. Güzergah idarenin belirleyeceği 54 gün “Karahasanlı Mahallesi (Denizli Orman Fidanlık Müdürlüğü)-Denizli Muğla Devlet yolu – Sarıabat Kasabası" ; 2. Güzergah İdarenin belirleyeceği 50 gün Sarıabat Kasabası – Denizli Muğla Karayolu –Gökpınar Orman Fidanlığı güzerğahında geliş - gidiş yapılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.08.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karahasanlı Mahallesi Akca Caddesi No:71 Merkezefendi / Denizli adresinde bulunun Denizli Orman Fidanlık Müdürlüğü
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TYP SARIABAT PERSONELİ TAŞIMA İÇİN SERVİS

DENİZLİ ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

TYP Sarıabat Personeli Taşıma İçin Servis hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/393488

1-İdarenin

a) Adresi

:

Karahasanlı Mahallesi Akça Caddesi No:71 20195 MERKEZEFENDİ/DENİZLİ

b) Telefon ve faks numarası

:

2583610805 - 2583610806

c) Elektronik Posta Adresi

:

bahadirkara@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 Adet sürücü dahil en az 25 kişilik araç ile 104 iş günü servis hizmeti alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

1. Güzergah idarenin belirleyeceği 54 gün “Karahasanlı Mahallesi (Denizli Orman Fidanlık Müdürlüğü)-Denizli Muğla Devlet yolu – Sarıabat Kasabası" ; 2. Güzergah İdarenin belirleyeceği 50 gün Sarıabat Kasabası – Denizli Muğla Karayolu –Gökpınar Orman Fidanlığı güzerğahında geliş - gidiş yapılacaktır.

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 104(yüz dört) gündür


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Karahasanlı Mahallesi Akca Caddesi No:71 Merkezefendi / Denizli adresinde bulunun Denizli Orman Fidanlık Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati

:

15.08.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karahasanlı Mahallesi Akca Caddesi No:71 Merkezefendi / Denizli adresinde bulunun Denizli Orman Fidanlık Müdürlüğü 5 No'lu oda adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karahasanlı Mahallesi Akca Caddesi No:71 Merkezefendi / Denizli adresinde bulunun Denizli Orman Fidanlık Müdürlüğü 5 No'lu oda adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR