AFYON ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Personel taşıma hizmeti alınacaktır

AFYON ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01091060
Şehir : Afyonkarahisar
Yayınlandığı Gazeteler

ANA HABER 28.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/611913
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Fabrika-Afyonkarahisar güzergahında; en az 17 koltuklu 1 adet minibüsle 240 sefer ,en az 27 koltuklu 1 adet midibüsle 432 sefer olmak üzere 12 ay süre ile toplam 672 sefer personel taşıma hizmetidir. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası İmalat Birimi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.12.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
T.Ş.F.A.Ş Afyon Şeker Fabrikası İmalat Birimi Afyon-Konya Karayolu 22. Km. Afyonkarahisar
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

12 AY SÜRE İLE PERSONEL TAŞIMA
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. AFYON ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ-İMALAT BİRİMİ

12 Ay Süre İle Personel Taşıma hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/611913

1-İdarenin

a) Adresi : Afyonkarahisar Konya Karayolu 22. KM. No:1 03040 AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR
b) Telefon ve faks numarası : 2722483451 - 2722483450
c) Elektronik Posta Adresi : ticaret2@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrika-Afyonkarahisar güzergahında; en az 17 koltuklu 1 adet minibüsle 240 sefer ,en az 27 koltuklu 1 adet midibüsle 432 sefer olmak üzere 12 ay süre ile toplam 672 sefer personel taşıma hizmetidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası İmalat Birimi
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : T.Ş.F.A.Ş Afyon Şeker Fabrikası İmalat Birimi Afyon-Konya Karayolu 22. Km. Afyonkarahisar
b) Tarihi ve saati : 16.12.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
İhale konusu işin yapılabilmesi için, en az 27 koltuklu 1 (Bir) adet midibüs ve en az 17 koltuklu 1 (Bir) adet minibüs ihtiyaçtır.
- İhale uhdesinde kalan yüklenici sözleşmenin imzalandığı tarihte, kullanılacak taşıtlar için, güzergahına uygun olarak, Afyonkarahisar Belediyesi'nden Servis Aracı toplu Taşıma İzin Belgesi ve "S Plakası" alarak fabrikamıza sunmak zorundadır.
- Kendi araçları olup da ihaleye iştirak eden isteklilerin, Personel Servis Hizmet Yönetmeliği'nde özellikleri belirtilen araçlara ait ruhsatların asıllarını veya noter onaylı örneklerini ihale evrakları içinde vermeleri zorunludur.
- Makine tesis ve ekipman için kendi malı olma şartı aranmaması esastır. İstekli ihalede kullanacağı vasıtaları kiralama yolu ile hizmete sunacak ise her bir vasıta için veya toplu olarak kira sözleşmesi yaparak ihale dosyasına aslını veya noter tasdikli suretini koymak zorundadır.
- Geçici ithalle getirilmiş veya Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipman da, kira sözleşmesi eklemek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadar ki kiraların ödendiğini belgelemek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.
- İş ortaklarından pilot ve diğer ortaklara ait makine ve ekipman, ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamu sektörü veya özel sektörde; şehir içi veya şehirler arası yolcu taşımacılığı ve personel servis taşımacılığı ile ilgili işler benzer iş kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.Ş.F.A.Ş Afyon Şeker Fabrikası - İmalat Birimi - Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR