İSTANBUL ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Personel taşıma hizmeti alınacaktır

İSTANBUL ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01090827
Şehir : İstanbul / Sarıyer
Yayınlandığı Gazeteler

CUMHURİYET 28.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/559581
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İstanbul Büyük Şehir sınırları içerisinde toplam 11 güzergahta, 27 kişilik 7 adet midibüs, 17 kişilik 5 adet minibüs ile personel taşıma hizmeti alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.12.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü 1 Nolu İdare Binası 2.Kat Toplantı Salonu Maslak Mah. Büyükdere Cad. No.267/1 Sarıyer/İstanbul
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


İSTANBUL ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ,2020 YILI İDARİ PERSONELİNİN İKAMETGAHLARINA EN YAKIN DURAKLARI İLE İDARİ TESİSLERİ ARASINDAKİ GÜZERGAHLARDA 7 ADET MİDİBÜS VE 5 ADET MİNİBÜS İLE HER BİRİ 252 SEFER PERSONEL TAŞIMA İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/559581

1-İdarenin

a) Adresi : İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Fatih Ormanı Kampüsü Büyükdere Cad. No:267 Maslak Sarıyer/İSTANBUL 34398 MASLAK SARIYER/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2122627709 - 2126260226
c) Elektronik Posta Adresi : istanbulisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : İstanbul Büyük Şehir sınırları içerisinde toplam 11 güzergahta, 27 kişilik 7 adet midibüs, 17 kişilik 5 adet minibüs ile personel taşıma hizmeti alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Fatih Ormanı Kampüsü Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi No: 267 Sarıyer/İSTANBUL
c) Süresi : İşe başlama tarihi 02.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü 1 Nolu İdare Binası 2.Kat Toplantı Salonu Maslak Mah. Büyükdere Cad. No.267/1 Sarıyer/İstanbul
b) Tarihi ve saati : 20.12.2019 - 15:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İHALEYE KATILACAK OLAN İSTEKLİLERİN İ.B.B SERVİS TAŞIMACILIĞI YETKİ BELGESİ VE KARAYOLLARI TAŞIMA YÖNETMELİĞİNİN İLGİLİ MADDESİ GEREĞİNCE YOLCU TAŞIMACILIĞINI GÖSTERİR B VEYA D YETKİ BELGESİNİ İHALE DOSYASI İÇERİSİNDE VERMESİ ZORUNLUDUR.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sektörde hertürlü araçla (Binek araç,Otobüs,Minibüs,Midibüs) yapılan personel ve yolcu taşıma hizmet işleri.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü 1 Nolu İdare Binası İhale Birimi Servisi Fatih Ormanı Kampüsü Maslak Şişli/ İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR