MADEN TETKİK VE ARAMA ORTA ANADOLU 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Personel taşıma hizmeti alınacaktır

MADEN TETKİK VE ARAMA ORTA ANADOLU 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01078043
Şehir : Malatya
Yayınlandığı Gazeteler

MALATYA SONSÖZ 06.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/559374
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
(İki) adet 16+1(onaltı artı bir) yolcu taşıma kapasiteli Minibüs ve 2(İki) adet 27+1(Yirmiyedi artı bir) yolcu taşıma kapasiteli Midibüs. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.11.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Mta Orta Anadolu IV. Bölge Müdürlüğü Büro Şefliği Yakınca Mahallesi Adıyaman Yolu(Özal) Caddesi No:11 44090 YAKINCA - YEŞİLYURT / MALATYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MALATYA MTA ORTA ANADOLU 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONEL TAŞIMA HİZMET ALIM İŞİ

Personel Taşıma Hizmet Alım İşi ;hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/559374
1-İdarenin
a) Adresi : Yakınca Mahallesi Adıyaman Yolu(Özal) Caddesi No:11 44090 YAKINCA YEŞİLYURT/MALATYA
b) Telefon ve faks numarası : 4222128316 - 4222128340
c) Elektronik Posta Adresi : malatya@mta.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2(İki) adet 16+1(onaltı artı bir) yolcu taşıma kapasiteli Minibüs ve 2(İki) adet 27+1(Yirmiyedi artı bir) yolcu taşıma kapasiteli Midibüs.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : MTA Orta Anadolu IV. Bölge Müdürlüğü
c) Süresi : İşe başlama tarihi 02.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Mta Orta Anadolu IV. Bölge Müdürlüğü Büro Şefliği Yakınca Mahallesi Adıyaman Yolu(Özal) Caddesi No:11 44090 YAKINCA - YEŞİLYURT / MALATYA
b) Tarihi ve saati : 21.11.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

İsteklinin çalıştırdığı araçların kendi Öz Malı Olma Oranı %20 olacaktır. İstekli Öz Malı olan araçları Ruhsat, Fatura, Demirbaş veya Amortisman Defterine kayıtlı olduğuna dair Noter Tespit Tutanağı ile belgelendirecek olup teklifleri ekinde sunacaklardır. Öz Mal Oranı aşağıdaki şekilde yapılacaktır

Toplam Araç Bedeli (TAB)=İsteklinin teklif ettiği tüm araçların, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve içinde bulunulan yılın Ocak ayı itibarı ile uygulanacak motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde bulunan bedellerinin toplamı
Öz Araç Bedeli (ÖAB) =TAB içindeki isteklinin kendi mülkiyetindeki araçların bedeli toplamı Öz Mal Oranı =ÖAB/TAB
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Her türlü kurumsal personel taşıma işi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mta Orta Anadolu IV. Bölge Müdürlüğü Büro Şefliği Yakınca Mahallesi Adıyaman Yolu(Özal) Caddesi No:11 44090 YAKINCA - YEŞİLYURT / MALATYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR